Publication Laka-library:
Handboek "Dodewaard dicht" 1980

AuthorOnderstroom
1-01-8-19-01.pdf
DateSeptember 1980
Classification 1.01.8.19/01 (DODEWAARD - ACTIONS)
Front

From the publication:

Handboek 'Dodewaard dicht!' 1980
Onderstroom
aktie- en diskussiemaandblad van de gelderse stroomgroepen
en energiekommitees

Redaktioneel
Deze keer geen gewone onderstroom, maar een onderstroom-special; een aktiehand-
boek voor de aanstaande Dodewaardaktie. Uit puur praktiese overwegingen hebben
we daarvoor gekozen. Het is immers veel belanqrijker dat de aktie bij Dodewaard
goed verloopt, dan dat we jullie weer wat leesvoer voorschotelen .. 
En, voor dat eerste is een handboek heel belangrijk..
Bovendien zullen alle onderstroom-Iezer(e)s(sen) wel bij de aktie zijn.

Dit boek bevat dus een aantal stukken die van belang zijn voor het goede verloop
van de aktie. Allereerst halen we even op waarom we aktie gaan voeren, met
een "fraaie" brief vanuit de GKN, waaruit je kan zien hoe ze daar tegen Barrisburq
aankijken, en een stuk over de voorgeschiedenis van de aktie.. Daarnaast worden
de verschillende afspraken die op het Landelijk Overleg qemaakt zijn, op een
rijtje gezet, zodat duidelijk is binnen welke kaders de aktie plaats gaat vinden
(als alles qoed gaat), en waarom er voor die kaders gekozen is ..

Met dat in het achterhoofd geven we een aantal artikelen waarin praktiese zaken
uit de doeken worden gedaan.. Enkele punten daarvan, zoals kommunikatie, besluitvorming
en vervoer, zijn opgenomen om het goede verloop van de aktie mogelijk te 
maken, andere (BHBO, juridies) zijn er vooral voor het geval het min of meer uit
de hand loopt..

Tenslotte hebben we wat kaarten van de omgeving en een summiere beschrijving van
de "verdediging"" van de GKN opgenomen. Zo kan je onqeveer zien wat er te verwachten
is.

Buiten de aktie bij Dodewaard zelf, hebben we ook een lijst opgenomen van eventuele
alternatieve aktiedoelen-;dit omdat een kerncentrale niet alleen het symbool
is van de kernenerqielobby.
Net zo min is het verzet tegen kernenergie beperkt tot de centrale
in Dodewaard, vandaar het artikel over de aktie in Mol.
Al met al hopen we hiermee een goede bijdrage te leveren aan het
goede verloop van de aktie. 
Immers, daarvoor is het noodzakelijk de broodnodige informatie
heeft of weet waar hij of zij die kan krijqen. In dit handboek dus áhum.
Alhoewel dit handboek met zeer grote haast tot stand gekomen is,
(de besluitvorming was namelijk ook niet een van de snelste)
hopen we toch dat we jullie met dit handboek een beetje kunnen helpen.
Verder hopen we dat we samen een goede en suksesvolle aktie zullen
hebben, waarin iedereen zich thuis kan blijven voelen. 
Daarnaast hopen we op goed weer 
Tot ziens in Dodewaard,
De Redaktie