Publication Laka-library:
COVRA Jaarverslag 2005

AuthorCOVRA
1-01-9-10-46.pdf
DateJune 2006
Classification 1.01.9.10/46 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - GENERAL)

From the publication:

    VERSLAG VAN DE DIRECTIE

1 ALGEMEEN
In het jaar 2005 werd herdacht dat Albert Einstein 100jaar geleden zijn 'wonderjaar'
beleefde. In september 1905 verscheen in de 'Annalen der Physik' voor het eerst de
formule is de beroemdste formule in de natuurkunde en deze
Deze
formule staat in metershoge letters op COVRA's opslaggebouw voor hoogradioactief
afval, het HABOG. Logischerwijs heeft COVRA in 2005 aansluiting gezocht bij
evenementen verbonden aan dit Einsteinjaar. Zo was er onder andere een tentoon-
stelling over Einstein bij COVRA. Als hommage aan deze geleerde zijn in dit jaar-
verslag foto's van deze tentoonstelling opgenomen.

Er is in 2005 een duidelijke kentering te zien in de discussie over de toepassing van
kernenergie voor elektriciteitsproductie. Dit onderwerp is prominent aanwezig in de
discussie over de toekomstige energieopwekking. Als gevolg daarvan is veel belang-
stelling getoond voor de activiteiten van COVRA.
Het aantal bezoekers kwam in het verslagjaar ruim boven de tweeduizend uit.

Bedrijfsmatig is 2005 een matig jaar geweest, met een beduidend lagere omzet dan in
de twee voorgaande jaren. Die twee voorgaande jaren werden gekenmerkt door extra
afvalaanbod afkomstig van ontmantelingsactiviteiten in Dodewaard. Dit aanbod is nu
tot een eind gekomen. Het afvalaanbod van de kernenergiecentrale Borssele is door
verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering ook gedaald.

Als mijlpaal van 2005 mag genoemd worden de declassificatie en definitieve verwij-
dering van vervallen afval. Reeds in 2002 is een onderzoek gestart naar de mogelijk-
heden om radioactief afval dat door COVRA is verwerkt en in opslag is gehouden,
maar dat inmiddels is vervallen in radioactiviteit, definitief af te voeren. Met de
daadwerkelijke afvoer van het vervallen materiaal naar een afvalverbrandingsinstal-
latie is een definitief eind gekomen aan het bestaan van dit afval. De lokale pers heeft
aan deze afvoer ruim aandacht besteed.

De voorbereidingen in 2004 op het terrein van de Nederlandse Corporate Governan-
ce Code hebben ertoe geleid dat in 2005 voldaan wordt aan de beginselen van deug-
delijk ondetnemingsbestuur en "best practice" bepalingen voor zover deze van toe-
passing zijn voor COVRA.

De personele uitbreiding met 1 fte op 1 januari 2005 was aanleiding om de Perso-
neelsvertegenwoordiging om te zetten in een Ondernemingsraad.

Dertien medewerkers bereikten een persoonlijke mijlpaal bij COVRA doordat zij
hun 12,5 jarig jubileum vierden. Helaas lag het ziekteverzuim in 2005 door een aan-
tal langdurige zieken hoger dan COVRA vele jaren gewend was.

In lijn met de verwachtingen uit het Beleidsplan 2003-2015 is het jaar afgestoten met
een negatief resultaat. Gelukkig echter is dit resultaat aanmerkelijk minder negatief
dan was begroot.