Publication Laka-library:
COVRA Jaarrapport 2018

AuthorCOVRA
1-01-9-10-51.pdf
DateMay 2019
Classification 1.01.9.10/51 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - GENERAL)
Front

From the publication:

Voorwoord

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarrapport 2018 van COVRA N.V. aan te bieden. Het afge-
lopen jaar was een dynamisch jaar bij COVRA. We zijn gestart met de bouw van een uitbreiding
van de opslag voor hoog radioactief afval. Onze dienstverlening aan klanten is aangevuld met
nieuwe verpakkingsconcepten en analysetechnieken en er zijn belangrijke stappen gezet voor
een nieuw administratiesysteem voor radioactief afval. Intern is veel aandacht besteed aan
onze IT-infrastructuur en cybersecurity en er is een organisatiecultuuronderzoek gehouden.
In 2018 is er ook grote voortgang geboekt in het oplossen van het historisch afval probleem
in Petten en is besloten de mogelijkheid tot de bouw van een elektrische (plasma)verbran-
dingsoven verder te onderzoeken. Eind van het jaar is ook de invoering van ons nieuwe
beleggingsbeleid gestart.

Maar niet alleen COVRA was in 2018 volop in beweging; ook de wereld om ons heen.
Diverse grote maatschappelijke vraagstukken passeerden afgelopen jaar de revue. De klimaat-
discussie, de Brexit en de betaalbaarheid van de medische zorg zijn onderwerpen die veelvul-
dig in het nieuws kwamen. De nucleaire sector in Nederland is relatief klein, maar zeer divers
en kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren in een aantal van deze discussies. De rol van
nucleaire technologie in de CO2-reductie en de ontwikkeling van medische isotopen kregen
afgelopen jaar al de nodige aandacht. De doelstelling van COVRA is niet om initiatieven op deze
gebieden te propageren, maar om die te faciliteren door een solide nationale infrastructuur
voor radioactief afval aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat, ongeacht welk scenario gekozen
wordt, het afval in ieder geval geen probleem voor de samenleving zal zijn. We verzamelen het
afval op één plek; het zwerft niet rond, het wordt in een gecontroleerde toestand beheerd en
nauwgezet gecontroleerd. Bovendien werken we aan een praktische eindoplossing voor het
radioactieve afval. De medewerkers van COVRA zijn trots op de bijdrage die ze kunnen leveren
aan het publieke belang.

Radioactief afval is een gegeven. Niet alleen vanuit de kerncentrale, maar ook vanuit medische
toepassingen, de weg- en waterbouw, onderzoek, elektronica en de olie- en gaswinning komt
er ieder jaar meer afval bij. COVRA neemt daarin haar verantwoordelijkheid. We houden nu
al rekening met de eisen van toekomstige oplossingen, verzamelen kennis, doen onderzoek
en we sparen voor de toekomst. Door het systeem van ‘finale kwijting’ waarbij COVRA de
verantwoordelijkheid van het afval overneemt tegen een volledige vergoeding van huidige en
toekomstige kosten, wordt voorkomen dat er over een aantal jaren niemand meer is om de
rekening te betalen en de rekening uiteindelijk bij de samenleving terecht komt. Dit is een
unieke aanpak die wereldwijd meer en meer navolging krijgt.

Al met al kan Nederland trots zijn op haar radioactief afvalbeleid en de uitvoering daarvan. Het
is technisch geavanceerd, efficiënt en effectief. Daar is ook internationaal erkenning voor; de
Nederlandse strategie voor verpakkingen, gebouwen en voorzieningen voor de lange termijn
is door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) aangewezen als een ‘good perfor-
mance’ tijdens de zesde toetsingsconferentie van de IAEA Joint Convention in 2018. Dat is een
mooie opsteker, net als de afronding en de publiekspresentatie van het OPERA onderzoek-
sprogramma naar eindberging aan het begin van 2018.

We hebben 2018 kunnen afsluiten met een positief bedrijfsresultaat en er hebben zich in 2018
geen milieu-, stralings- of veiligheidsincidenten voorgedaan. Veiligheid is vanzelfsprekend in
alles wat we doen. Veiligheid van onze medewerkers, onze bezoekers en onze omgeving; het is
een noodzakelijke randvoorwaarde om in bedrijf te kunnen zijn. Met dit verslag proberen we u
inzicht te geven in wat we doen en hoe we dat doen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben
of suggesties, dan hoor ik dat graag van u (E: info@covra.nl; T: 0113-616666). Ik nodig u ook
uit om eens langs te komen om ons mooie bedrijf met eigen ogen te zien. Op onze website
vindt u meer informatie over rondleidingen bij COVRA.

Jan Boelen
Directeur COVRA N.V.