Publication Laka-library:
Jaarverslag ANVS 2021

AuthorANVS
1-01-0-01-08.pdf
DateMarch 2022
Classification 1.01.0.01/08 (GENERAL - ANVS / KFD (DUTCH REGULATORY AUTHORITY))
Front

From the publication:

                                           Het Franse energiebedrijf EDF (Électricité de France) bracht deze onderdelen voor
                                           verdere verwerking van Frankrijk naar Zweden. Een dergelijk transport over het
                                           Nederlandse binnenwater was niet eerder uitgevoerd en is zonder problemen

Voorwoord                                       verlopen.

                                           Uit voorzorg informeerden we eind 2021 kopers en leveranciers van
                                           consumentenproducten. Nadat de ANVS een melding kreeg van een bezorgde
Ook bij de ANVS waren in 2021 de effecten merkbaar van de voortdurende        burger, en andere signalen had, hebben we het RIVM-onderzoek laten doen
coronapandemie. Toch ging ons werk, soms in aangepaste vorm, gewoon door:       en daaruit bleek dat onder andere een zogenoemde anti-5G hanger en
vergunningverlening, inspecties, veiligheidsbeoordelingen, om enkele van onze     enkele ‘negatieve ionensieraden’ meer radioactieve stoffen bevatten dan in
primaire werkzaamheden te benoemen. Natuurlijk ondersteund door facilitaire      Nederland is toegestaan. Reden dus voor ons om deze producten te verbieden.
zaken waar door onze stafafdeling bedrijfsvoering in is voorzien. De pandemie, en   Nu denken mensen bij ‘radioactiviteit’ en ‘straling’ vaak aan gevaar. In onze
maatregelen om deze in te dammen, hebben in 2021 wederom een flink beroep       informatievoorziening wilden we onnodige zorgen daarover voorkomen en mede
gedaan op de flexibiliteit en weerbaarheid van onze medewerkers. We zijn trots    daarom zorgden we dat mensen met hun vragen terecht konden bij de ANVS.
op onze medewerkers en de voortgang in het werk dat zij hebben gerealiseerd:
ook in 2021 is er een hoog niveau geleverd in de bewaking en bevordering van     Het bestuur van de ANVS,
de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In dit jaarverslag vindt u daarvan
een overzicht, geordend volgens de wettelijke taken die wij als ANVS hebben.
Hieronder lichten we daar kort drie opvallende zaken voor 2021 uit, zonder afbreuk
te willen doen aan al het andere werk dat is verzet door onze medewerkers.

We besteedden aandacht aan initiatieven voor nieuwe nucleaire installaties voor
(hoofdzakelijk) de productie van medische radioisotopen, zoals Pallas in Petten
en Shine in Veendam. Deze medische isotopen worden gebruikt voor diagnose
en therapie, bijvoorbeeld bij kanker. Het werk van 2020 voortzettend hebben
we ook in 2021 gewerkt aan veiligheidsbeoordelingen ter voorbereiding van de
vergunningaanvraag voor Pallas. Daarnaast is in 2021 met Shine het vooroverleg
gestart om een vergunningaanvraag voor te bereiden. Zo organiseerden we voor
inwoners van Veendam een informatieavond, samen met onder meer de gemeente
en Provincie Groningen, en hebben we vastgesteld welke aspecten aan bod
moeten komen in de op te stellen milieueffectrapportrapportage van Shine.

Samen met onze collega’s van FANC en ASN, respectievelijk de Belgische en
Franse autoriteit, hielden we toezicht op een internationaal transport van             Annemiek van Bolhuis,      Marco Brugmans,
stoomgeneratoronderdelen van een voormalige Franse kerncentrale.                  bestuursvoorzitter       plv. bestuursvoorzitter