Publication Laka-library:
Jaarverslag ANVS 2020

AuthorANVS
1-01-0-01-07.pdf
DateApril 2021
Classification 1.01.0.01/07 (GENERAL - ANVS / KFD (DUTCH REGULATORY AUTHORITY))
Front

From the publication:

Voorwoord
U zult geen jaarverslag open kunnen slaan zonder
aandacht voor ‘corona’ en ook de impact die dit op
de organisaties heeft gehad. De pandemie vraagt,
naast bijzondere aandacht voor de medewerkers,
voor verbinding en kwaliteitsbehoud, ook om
improvisatievermogen en wendbaarheid. Aan het
begin van de pandemie kregen we bij de ANVS al
snel urgente vragen van ziekenhuizen. Overvallen
door de grote aantallen patiënten hadden zij tijdelijk
extra diagnostische apparatuur nodig met name
voor het maken van opnames van de longen. Ze
plaatsten bijvoorbeeld extra röntgenapparaten op de
spoedeisende hulp of gebruikten mobiele scanners
in noodvoorzieningen. Alleen: volgens de vergunning
kon dat niet. Om te zorgen dat ziekenhuizen op een
veilige manier mensen konden onderzoeken en hun
werk konden blijven doen, hebben we, in afstemming
met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor een
tijdelijke werkwijze mogelijk gemaakt.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming is onafhankelijk
en deskundig, zij bewaakt en bevordert
continu voor deze en volgende
generaties de nucleaire veiligheid,
stralingsbescherming en beveiliging.

Ondertussen gingen onze inspecties bij nucleaire
installaties, weliswaar in aangepaste vorm, gewoon
door. Net zoals de inspecties bij vergunninghouders die
werken met stralingsbronnen zoals bij wegenbouwers.
Werkzaamheden die we ook tijdens de pandemie bleven
uitvoeren om mensen en ons milieu te beschermen.
En hoewel ongevallen met straling nauwelijks
voorkomen, zorgen we continu dat we goed
voorbereid zijn als dit toch gebeurt. Daarom
ontwikkelden we in 2020, in navolging van Europese
regelgeving, een nieuwe beschermingsstrategie voor
stralingsongevallen. In deze beschermingsstrategie
zijn de uitgangspunten vastgelegd voor het nemen
van effectieve en gerechtvaardigde maatregelen in de
verschillende fases van een ongeval, zoals het innemen
van jodiumtabletten of schuilen. Deze maatregelen
moeten voorkomen dat hulpverleners en de bevolking
worden blootgesteld aan een dusdanige hoeveelheid
radioactieve straling dat er gezondheidseffecten kunnen
optreden. De beschermingsstrategie ontwikkelden
we in samenwerking met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu, een aantal veiligheidsregio’s,
ministeries en andere stakeholders.
Het afgelopen jaar veranderde ook onze eigen
organisatie, mede om de rol van het bevoegd gezag te
versterken. Zo richten enkele nieuwe afdelingen zich
primair op de taken vergunningverlening en toezicht.
Ook hebben we de verantwoordelijkheid voor de
voorbereiding van beleid voor nucleaire veiligheid en
stralingsbescherming overgedragen aan het Directoraat
generaal Milieu en Internationaal (DGMI) van het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. DGMI maakt
in haar uitoefening van de beleidsvoorbereidende taak
wel gebruik van de deskundigheid, kennis en expertise
die bij de ANVS aanwezig is.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door nog een
verandering. In april namen we afscheid van de
eerste bestuursvoorzitter van de ANVS, vanwege
zijn pensionering. Wij zijn Jan van den Heuvel zeer
erkentelijk voor zijn inzet om de ANVS samen met alle
medewerkers op te bouwen, met goed resultaat. U leest
in ons jaarverslag dat, ondanks al deze veranderingen
en soms met enige improvisatie en vertraging, de ANVS
dan ook in staat is geweest ook in 2020 haar taken en
verantwoordelijkheden waar te maken.
Het bestuur van de ANVS,

Annemiek van Bolhuis,
bestuursvoorzitter

Marco Brugmans, plv.
bestuursvoorzitter