Publication Laka-library:
Reactor Centrum Nederland Jaarverslag 1975

AuthorRCN
1-01-8-50-97.pdf
Date1975
Classification 1.01.8.50/97 (PETTEN RESEARCH LOCATION - NRG/ECN/RCN - GENERAL)
Front

From the publication:

Reactor Centrum Nederland
Jaarverslag 1975

Voorwoord
Dit verslag over de werkzaamheden en de toestand van de Stichting in 1975, de staat 
van baten en lasten over dit jaar en de balans per 31 december 1975 werden door het 
bestuur in zijn vergaderingen op 25 maart en 22 april 1976 goedgekeurd.
Het jubileumjaar 1975 heeft voor onze organisatie het begin van een belangrijke nieuwe 
ontwikkeling gebracht. Aan RCN zal de bredere taak worden opgedragen van een instituut 
voor energieonderzoek, dat mede het door de Landelijke Stuurgroep voor Energieonderzoek 
(LSEO) voorgestelde energiestudiecentrum zal omvatten. Zij die met onze activiteiten 
bekend zijn weten dat het besluit tot verbreding van ons werkterrein niet onverwacht 
komt en aansluit aan eerder verworven competenties. Niettemin zullen de nieuwe taken 
nog een grote inspanning en aanpassingsvermogen op verschillende niveaus vragen. De 
betekenis van een internationaal onderzoek - waaraan RCN een bescheiden reële 
bijdrage hoopt te zullen leveren - werd van verschillende zijden belicht tijdens onze 
in november gehouden conferentie over de energievoorziening in de 21e eeuw en het 
onderzoek dat daarvoor in de komende 25 jaar nodig is. In die periode zal overigens 
het onderzoek naar mogelijkheden tot veilige en economische toepassing van de 
kernsplijting zeker een belangrijke plaats blijven innemen binnen het geheel van de 
inspanningen die op het waarborgen van een evenwichtige energievoorziening zijn 
gericht.
In het verslagjaar zijn de heren drs. L.S. J. Andringa en drs.W. Hutter als 
bestuurslid afgetreden. 
Hen zij dank betuigd voor hun aan de stichting bewezen diensten. Ook de leden van de 
Wetenschappelijke Advies-Raad zeg ik dank voor de bijdrage die zij aan onze 
werkzaamheden hebben geleverd. 
Het bestuur stelt het op prijs zijn erkentelijkheid aan de directie en de medewerkers 
te kunnen betuigen voor hun inspanning ten behoeve van onze organisatie en de 
voortvarendheid waarmede zij zich op hun nieuwe taken hebben voorbereid.

Dr. ir. H.Hoog
Voorzitter van het Bestuur