Publication Laka-library:
Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP

AuthorANVS
1-01-8-53-13.pdf
DateJune 2017
Classification 1.01.8.53/13 (PETTEN RESEARCH LOCATION - LEGACY WASTE (Waste Storage Facility))
Remarks Gepubliceerd op de site van de ANVS
Front

From the publication:

Betreft     Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP                   Ons kenmerk
                                           ANV5 -2017/5480


                                           Uw kenmerk
1. Het besluit
                                           NRG-K6019/17.142134

1.1 Goedkeuring
Op grond van vergunningsvoorschrift D.9 van de aan de Nuclear Research and
consultancy Group V.O.F., Westerduinweg 3, 1755 LE te Petten (hierna: NRG)
verleende Kernenergiewetvergunning voor de Onderzoekslocatie Petten verleen ik
voor beperkte tijd en wel tot 1 november 2019 goedkeuring aan het bij brief van
d.d. 27 februari 2017 ingediende plan van aanpak Radioactive Waste Management
Programme (RWMP, referentienummer NRG-K6019/17.142134) en de aanvulling
van d.d. 10 april 2017 (kenmerk K6019/17.142800).

Ik ben van mening dat NRG met de uitvoering volgens het ingediende plan van
aanpak en met de in het RWMP beschikbare middelen in ieder geval tot 1
november 2019 kan voldoen aan de verplichting van artikel 38, derde lid, Bs in
samenhang met artikel 19 Bkse om het radioactief afval zo snel als redelijkerwijs
mogelijk af te voeren. Daarna worden de onzekerheden met betrekking tot de
planning en de dekking van de kosten dermate groot, dat ik daarover geen
goedkeurend besluit kan nemen.

Aan het onderhavige besluit worden voorwaarden en een beperking verbonden als
opgenomen onder 1.2.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit vervallen de eerder bij
besluit van 8 december 2015 (kenmerk ANVS-2014/4248) goedgekeurde plannen
van aanpak RWMP en Radioactief Afval Project (RAP) en het eerder bij besluit van
2 mei 2016 (kenmerk ANVS-2016/3020) goedgekeurde plan van aanpak RAP-Alfa.

1.2 Voorwaarden en beperkingen aan de goedkeuring

I. Voorwaarden
  1. NRG dient uiterlijk 1 juli 2019 een nieuwe versie van het overkoepelend
    plan van aanpak RWMP ter goedkeuring voor te leggen aan de ANVS. Dit
    plan omvat, overeenkomstig het met het onderhavige besluit
    goedgekeurde plan, de deelplannen voor RAP, RAP-Alfa en de overige
    onderhanden afvalstromen (ook wel 'historisch afval' genoemd) en geeft
    invulling aan de voorschriften D.5 en D.7 in de vigerende vergunning.