Publication Laka-library:
Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afval

AuthorANVS
1-01-8-53-18.pdf
DateJanuary 2018
Classification 1.01.8.53/18 (PETTEN RESEARCH LOCATION - LEGACY WASTE (Waste Storage Facility))
Remarks Online beschikbaar op ANVS.nl
Front

From the publication:

1   Het besluit

1.1    Aanleiding

Op 22 juni 2017 heeft de ANVS de aanvraag ontvangen van de Stichting ECN en de Stichting ECN
Nucleair in hun hoedanigheid van vennoten in de vennootschap onder firma NRG (verder: NRG),
gedateerd 14 juni 2017, met kenmerk K6019/17.143238 QHSE/RvdS/IW, voor wijziging van de
Kernenergiewet(Kew)-vergunning voor haar inrichting onder meer bestaande uit de Waste Storage
Facility (verder: WSF) op de Onderzoekslocatie Petten (OLP), gevestigd aan de Westerduinweg 3,
te Petten. De aanvraag is aangevuld bij brief van 17 juli 2017, met kenmerk K6004/17.144045
QHSE/FSD/BW.

De wijziging waarom NRG heeft verzocht betreft de aanpassing en aanvulling van de voorschriften
D.5 tot en met D.13 met betrekking tot het historisch afval, welke voorschriften eerder bij
vergunning van 24 september 2012, kenmerk DGETM-PDNIV/12102211, ambtshalve aan de
vergunning van NRG zijn verbonden. Achterliggende reden voor het verzoek is dat de voorschriften
daarmee in overeenstemming worden gebracht met de huidige situatie en het recent goedgekeurde
Plan van Aanpak Radioactive Waste Management Program (verder: RWMP).

Een en ander wordt vergund zoals nader omschreven in paragraaf 1.2.


1.2    Inhoud en geldigheid van de vergunning

Naar aanleiding van de aanvraag als genoemd in 1.1, wordt aan NRG op grond van de artikelen 19,
derde lid, in samenhang met artikel 31, vierde lid, en de artikelen 15, onder a en b, en 29 van de
Kew vergunning verleend. Met het verlenen van de gevraagde vergunning worden de
vergunningvoorschriften in onderdeel D. ‘Waste Storage Facility, Decontamination en Waste
Treatment en radioactieve afvalstoffen in de inrichting’ van de vigerende Kew-vergunning van 2
augustus 2001 met kenmerk DGM/SAS/2001049111, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 23
juni 2017 met kenmerk ANVS-2017/6016, ten behoeve van NRG, als volgt gewijzigd:

I.

Voorschrift D.5 wordt gewijzigd en luidt thans als volgt:

5. Het radioactief afval dat valt onder de deelplannen voor RAP, RAP-Alfa en de overige
  onderhanden afvalstromen (ook wel historisch afval genoemd), zoals beschreven in het
  laatstelijk goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP, dient te worden afgevoerd conform de
  werkwijzen en tijdlijnen beschreven in dit goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP.
II.

Voorschrift D.6 komt te vervallen.

III.

De voorschriften D.7 tot en met D.11 worden gewijzigd en luiden thans als volgt:

7. Het Plan van Aanpak RWMP, als bedoeld in het voorschrift D.5, dient op aanwijzing van de ANVS
te worden geactualiseerd.
8. Het Plan van Aanpak RWMP, als bedoeld in voorschrift D.5, bevat in elk geval:
    -  een overzicht van alle onderdelen van en afvalstromen binnen het RWMP;
    -  een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van alle onderhanden afvalstromen;