Publication Laka-library:
Radioactive Waste Management Programme (RWMP) - Plan van Aanpak Revisie A

AuthorNRG
1-01-8-53-20.pdf
DateOctober 2019
Classification 1.01.8.53/20 (PETTEN RESEARCH LOCATION - LEGACY WASTE (Waste Storage Facility))
Remarks Vrijgegeven op 2-12-2019 door de ANVS
Front

From the publication:

Management samenvatting
In 2017 is het plan van aanpak voor het Radioactive Waste Management Program (RWMP) ingediend bij
de overheid. Het plan is door de minister onder voorwaarden goedgekeurd tot 1 november 2019. Eén
voorwaarde was het overleggen van een geactualiseerde versie van het plan van aanpak voor 1 juli 2019.
Dit plan van aanpak is het geactualiseerde plan en wordt ter goedkeuring aan de Minister aangeboden.

Ontwikkelingen 2017-2019
In de afgelopen twee jaar hebben de volgende ontwikkelingen op organisatorisch en financieel vlak
plaatsgevonden (hoofdpunten):

  x  NRG en COVRA hebben binnen de Hoogambtelijke Werkgroep voorstellen ter verbetering van
    de governance van de afvalketen ontwikkeld.
  x  Er is een geïntensiveerde samenwerking met COVRA tot stand gebracht, waarbij de gehele
    afvoerketen in beschouwing wordt genomen, en een vastgesteld werkproces is afgesproken om
    gezamenlijk een ontwerp afvoerroute te kunnen vaststellen.
  x  Er is een Vernieuwde basisplanning (baseline 8) in nauwe samenwerking met COVRA
    vastgesteld.
  x  NRG heeft de financiële consequenties van de vernieuwde basisplanning doorgerekend. Een
    consultancy bureau heeft in opdracht een kostenraming voor de ontmanteling van de nucleaire
    gebouwen volgens de ISDC-standaard opgesteld. Beide berekeningen hebben tezamen geleid tot
    een verhoging van de kostenraming van het verwerken van het historisch afval en de
    ontmanteling.
  x  In het bedrag van de Voorziening Historisch Radioactief Afval ultimo 2017 is een bijdrage van
    het kabinet vanuit de regio envelop van 117 M€ verwerkt.
  x  De Hoogambtelijke Werkgroep heeft acht alternatieven voor het verwerken van het historisch
    afval onderzocht. Van deze acht opties zijn er twee die potentieel tot een kostenbesparing in de
    orde-grootte van 5 tot 10 M€ kunnen leiden. De onderbouwing van de potentiële besparing is
    echter nog te onzeker om er op dit moment conclusies aan te kunnen verbinden.
  x  De ontvlechting van ECN in NRG en TNO is afgerond.

In de afgelopen twee jaar hebben de volgende ontwikkelingen op uitvoerend vlak plaatsgevonden
(hoofdpunten):

  x  In de periode januari 2017 tot en met april 2019 zijn 349 laagactieve vaten met RAP afval naar
    COVRA afgevoerd. Het afvoertempo ligt sinds 2018 op het gewenste niveau.
  x  Inmiddels is meer dan de helft van de RAP vaten omgepakt. Het sorteerproces, waarbij
    sorteertempo en sorteerkwaliteit voortdurend worden bewaakt, blijft aandacht vragen, om
    vertragingen door storingen aan hulpmiddelen zo veel mogelijk te beperken.
  x  In juli 2018 heeft COVRA aan NRG aangeboden de historische en operationele harsvaten tegen
    finale kwijting zonder verdere verwerkingsstappen te aanvaarden. Er zijn per 1 mei 2019 146
    harsvaten naar COVRA afgevoerd.
  x  In 2018 en 2019 is een groot deel van het historisch onbestraald splijtstof met verrijkingsgraad
    onder 5% naar COVRA afgevoerd.
  x  Er zijn diverse transportcontainers opgeleverd en de bijbehorende certificaten zijn afgegeven.
  x  De ontmanteling van de Lage Flux Reactor is voltooid. Hiermee is de LFR de eerste kernreactor
    van Nederland die is ontmanteld.
  x  Er is een start gemaakt met de ontmanteling van gebouwen 5, 6 en 9.