Publication Laka-library:
Aanvulling behorende bij de aanvraag tot wijziging van de Kew-vergunning van COVRA NV

AuthorCOVRA
1-01-9-13-18.pdf
DateDecember 1995
Classification 1.01.9.13/18 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Front

From the publication:

1. INLEIDING
Naar aanleiding van de aanvraag van COVRA N.V. tot wijziging van de vergunning krachtens de Kernenergiewet (Kew) die op 15 augustus 1995 is ingediend bij de ministers van Economische Zaken, van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn genoemde ministers tot de conclusie gekomen dat de ingediende documenten op een aantal punten nadere aanvulling behoeven. Dit betreft een negental punten in het MER en een viertal punten in het Veiligheidsrapport, die in de volgende twee hoofdstukken van deze aanvulling worden behandeld. De brief van de ministers is als bijlage 1 bij deze aanvulling opgenomen.
In het laatste hoofdstuk wordt apart ingegaan op een aantal aspekten die naar de mening van COVRA verduidelijking behoeven.
Voor de gebruikte afkortingen wordt verwezen naar de lijst van afkortingen op pagina 131 van het MER.