Publication Laka-library:
Veiligheidsrapport Covra

AuthorCOVRA
-
DateNovember 2013
Classification 1.01.9.13/29 (COVRA INTERIM WASTE STORAGE - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Remarks Dit is Revisie 0. Het VR bij de vergunning van januari 2015 (1.01.9.13/27) staat bij 1.01.9.13/30
Front

From the publication:

Veiligheidsrapport
COVRA NV
28 november 2013
174 pagina's

1. INLEIDING
1.1 DOEL VAN DIT VEILIGHEIDSRAPPORT
Het veiligheidsrapport (VR) demonstreert dat tijdens normaal bedrijf en 
tijdens het optreden van potentiële storingen en ongevallen de installatie 
op een voor de mens en het milieu veilige manier bedreven wordt. In het 
veiligheidsrapport zijn zowel maatregelen ter voorkoming van gevaar, schade 
of hinder tijdens normaal bedrijf, alsook de beschermende maatregelen tegen 
gevaren die voortvloeien uit potentiële ongevallen, die een besmetting van 
de omgeving tot gevolg zouden kunnen hebben, beschreven. Tevens is opgenomen 
volgens welke systematiek deze maatregelen gedefinieerd zijn en waarom deze 
maatregelen garanderen dat zware ongevallen worden voorkomen of worden beperkt.
In het VR zijn de eisen van vigerende wetten en besluiten toegesneden op de 
inrichting van COVRA functioneel omschreven, waarbij technische voorbeelden 
illustreren hoe in voorkomende bedrijfsvoering situaties aan de 
veiligheidseisen wordt voldaan.
Door ontwikkelingen in de stand van de techniek en op basis van ervaringen 
kunnen aanpassingen in analyses, bepaalde getalswaarden en wijzigingen aan 
de installatie plaatsvinden. Zolang zulke veranderingen, naar het inzicht 
van het toezichthoudende gezag, de in het VR omschreven functionele eisen 
en de marges ten opzichte van de veiligheidsgrenzen niet op een negatieve 
wijze beïnvloeden, kunnen deze aanpassingen doorgevoerd worden. Wijzigingen 
en aanpassingen worden veelal doorgevoerd in het kader van continu 
verbeteren en/of vanuit het ALARA-principe.
In dit VR wordt in het kader van de procedure revisie vergunning (zie 
aanmeldingsnotitie [95])het VR 1995 herschreven waarbij het wordt 
geactualiseerd op basis van:
Wijzigingen van installaties in de afgelopen periode Wijzigingen die zijn
 opgenomen in de beschikkingsaanvraag 2013 (met name VOG2 en uitbreiding HABOG) 
 Actuele (IAEA) voorschriften voor het opstellen en uitvoeren van 
 veiligheidsrapportages.

This publication is digitally available in the Laka library, but it's not on-line.
E-mail us (info@laka.org) if you would like the pdf sent to you (with the subject, number and title). Of course you can also come by.