Publicatie Laka-bibliotheek:
Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

AuteurHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ
1-01-0-00-119.pdf
Datumapril 2018
Classificatie 1.01.0.00/119 (ALGEMEEN)
Opmerking Vervolg van 1.01.0.00/115
Voorkant

Uit de publicatie:

Datum 26 april 2018
Betreft Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

Geachte Voorzitter,

De nucleaire sector in Nederland dient diverse publieke belangen. In de
gezondheidszorg gaat het om de voorzieningszekerheid van medische radioisotopen
en in de energiemix om een bijdrage aan een CO₂-arme
energievoorziening. Ten slotte draagt fundamenteel en toegepast nucleair
onderzoek dat in Nederland plaatsvindt bij aan kennis over radioactiviteit, straling
en nucleaire processen. Tegelijkertijd worden verschillende onderdelen van de
nucleaire sector gekenmerkt door financiële problematiek en vormen een
financieel risico voor de overheid. Dit beeld ontstaat uit het eindrapport van de
interdepartementale hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap (Kamerstuk
25422, nr. 203).

Het voorgaande kabinet heeft na het uitkomen van dit rapport opdracht gegeven
voor twee vervolgonderzoeken. Ten eerste naar de vraag of de verwerking van
het historisch radioactief afval en de ontmanteling van gebouwen bij ECN/NRG in
Petten op een kostenefficiënte manier kan plaatsvinden met inachtneming van de
veiligheid. Ten tweede, ten behoeve van de eventuele opvolging van de reactor in
Petten, naar de samenloop tussen de voorbereiding van de Pallas-reactor en
mogelijke alternatieve technologieën om medische radio-isotopen mee te
produceren, in het bijzonder het Lighthouse-project. In deze brief informeren wij u
over de bevindingen in beide vervolgonderzoeken en de appreciatie van het
kabinet. De eindrapporten van de onderzoeken zijn als bijlage bij deze brief
gevoegd.

Hiermee geven wij invulling aan de motie Dijkstra (VVD) c.s., waarin de regering
wordt verzocht te zoeken naar een duurzame oplossing die ervoor zorgt dat het
afval veilig door ECN/NRG kan worden afgevoerd zodat de leveringszekerheid van
medische radio-isotopen en de nucleaire veiligheid geborgd zijn (Kamerstuk
25422, nr. 191). Daarnaast geven wij hiermee opvolging aan de toezegging van
de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het AO nucleaire
veiligheid van 20 december 2017 om de Tweede Kamer in het voorjaar van 2018
te informeren over de bevindingen van de hoogambtelijke werkgroep nucleair
landschap.