Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie-onderzoek in Nederland. Advies aan Min. EZ

AuteurAlgemene Energie Raad
Datumjuli 1996
Classificatie 1.01.0.00/55 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

INLEIDING
Op 23 april van dit jaar vroeg de Minister aan de AER om advies
over het beleid ten aanzien van het energie-onderzoek in Nederland.
Enkele aspecten verdienen daarbij volgens de minister bijzondere
aandacht (bijlage 1):

* Hoe kunnen de door de overheid gesteunde onderzoekactiviteiten
de beleidsvoornemens van de Derde Energienota
zo góed mogelijk ondersteunen?
* Is de voorgestelde verdeling van het budget in lijn met de
geformuleerde beleidsvoornemens?
* Op welke wijze kan de organisatie van het onderzoek bijdragen
aan een zo efficiënt mogelijke besteding van publieke
en private middelen en aan een goede afstemming
tussen de energieprogramma's van overheid en energiesector?
* Welke niet-technische belemmeringen spelen een rol bij
de implementatie van nieuwe energietechnieken, en hoe
kunnen deze kwesties al in een vroeg stadium een rol
spelen in het onderzoektraject?

De Minister gaf aan het op prijs te stellen als de Raad tevens zijn
visie op het rapport van de Verkenningscommissie Energieonderzoek
(VCE) bij het gevraagde advies zou willen betrekken.

De Raad voldoet met dit advies graag aan het verzoek van de
Minister. Zoals in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven, is versterking
van het energie-onderzoek, zowel nationaal als internationaal,
urgent. De komende decennia zal er immers wereldwijd een
overgang moeten plaatsvinden naar een meer duurzame samenleving
waarin ook een anderssoortige energievoorziening cruciaal
is. In het derde hoofdstuk gaat de Raad in op enkele inhoudelijke
accenten van het noodzakelijke energie-onderzoek, uitgaande van
de recente Energienota en de aanbevelingen van de VCE. Een belangrijke
aanbeveling van de VCE is om financiering en organisatie
van het Nederlandse energie-onderzoek te stroomlijnen. Op
deze aanbeveling gaat de Raad in het vierde en vijfde hoofdstuk in.
In hoofdstuk zes komt maatschappelijke inbedding van het energieonderzoek,
en daarmee ook implementatie ervan, aan de orde. Het
advies wordt afgesloten met de beleidsmatige conclusies en aanbevelingen
van de Raad.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.