Publicatie Laka-bibliotheek:
Wettelijke evaluatie van het zbo ANVS

AuteurABDTOPConsult, Paul.H
1-01-0-01-3.pdf
Datumjuli 2019
Classificatie 1.01.0.01/3 (ALGEMEEN - ANVS / KFD (TOEZICHTHOUDER))
Voorkant

Uit de publicatie:

     Samenvatting

     ABDTOPConsult heeft in opdracht van de staatssecretaris van het Ministerie van
     Infrastructuur en Waterstaat (IenW, voorheen Infrastructuur en Milieu, IenM) een
     evaluatie uitgevoerd van het zelfstandige bestuursorgaan Autoriteit Nucleaire
     veiligheid en Straling (ANVS). Deze evaluatie is uitgevoerd in combinatie met de
     evaluatie van de Toezichtvisie IenM-ANVS, waarin de aansturing tussen het
     departement en de ANVS geregeld is.


     De ANVS is sinds de start in 2015 en de zbo-vorming in 2017 voortvarend van start
     gegaan om de organisatie op te bouwen uit de verschillende fusieonderdelen. Zowel
     uit de IAEA follow-up missie in 2018, als uit deze evaluatie blijkt, dat daar grote
     voortgang is gemaakt. De positieve grondtoon uit de IAEA-missie wordt in deze
     evaluatie onderschreven. Hieronder vindt u een selectie van de aanbevelingen.


     Met betrekking tot de aansturing door het departement is de aanbeveling om een
     doelmatigheidskader te ontwikkelen om de doelmatigheid van de ingezette middelen
     en de gewenste omvang van de ANVS te kunnen monitoren en toetsen. Verder is
     het van belang om transparant te zijn over de inzet van mensen en middelen en een
     heldere functiescheiding door te voeren tussen beleidsadvisering,
     vergunningverlening en toezicht.


     Aanbevolen wordt om de beleidsverantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en
     straling te beleggen bij DG Milieu en Infrastructuur en de Toezichtvisie IenM- ANVS
     hierop aan te passen. De aanbeveling is, om de invulling van de rol van de ANVS bij
     crisisbeheersing, met name bij de totstandkoming van de adviezen via het Crisis
     Expert Team stralingsbescherming en nucleair (CETsn) aan te passen aan de
     landelijk gangbare structuur.


     Gezien de gedeelde beleidsverantwoordelijkheid voor het onderwerp nucleaire
     veiligheid en stralingsbescherming is het van belang dat de interdepartementale
     samenwerking, zoals die plaatsvindt in de Hoog Ambtelijke Werkgroep (HAW)
     Nucleair wordt voorgezet. Aanbevolen wordt een rijksbrede kennis- en
     onderzoeksagenda voor het onderwerp nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
     te ontwikkelen.