Publicatie Laka-bibliotheek:
Wetgeving stralingsbescherming

AuteurNederlandse Staat
Datumjuni 2001
Classificatie 1.01.0.40/27 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

VOORWOORD
Op 13 mei 1996 heeft de Raad der Europese Gemeenschappen een richtlijn 96/29/Euratom
uitgevaardigd tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid
der bevolking en werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (Pb.E.G L.
159). Deze richtlijn heeft belangrijke consequenties voor de stralingswetgeving in de
lidstaten.
In Nederland heeft de implementatie van deze richtlijn grote consequenties voor het
regelgevings-complex van de Kernenergiewet, dat ingrijpend wordt gewijzigd.
Op de eerste plaats zijn een tweetal wijzigingen van de Kernenergiewet zelf doorgevoerd.
Bij wet van 6 juli 2000 (Stb. 313) is de wet aangepast om genoemde richtlijn te kunnen
implementeren, waarbij onder meer de werkingssfeer is uitgebreid (Tweede Kamer
1999/2000; nr. 26992). Daarnaast is op 13 december 2000 (Stb. 2001, 30) een wetswijziging
geëffectueerd, waarbij meer aspecten van nationaal stralingsbeschermings- en nucleair
veiligheidsbeleid aan de orde zijn (Tweede Kamer 1999/2000 nr. 26996). Met deze beide
wijzigingen is de Kernenergiewet weer gemoderniseerd om als integrale kaderwet voor
werknemers-, milieu- en patiëntenbescherming te kunnen gelden. De Kernenergiewet regelt
dus meer dan alleen het milieubelang; vanwege de samenhang in vergunningverlening met
de Wet milieubeheer is deze wet, net als voorheen, in de serie milieuwetgeving opgenomen.
De belangrijkste wijziging betreft de vervanging van het Besluit stralenbescherming
Kernenergiewet en het Definitiebesluit Kernenergiewet door een geheel nieuw Besluit
stralingsbescherming (BS). Dit BS zal dienen als basisbesluit, waarnaar in de overige
besluiten naar verwezen zal worden. Deze besluiten zijn het Besluit kerninstallaties,
splijtstoffen en ertsen, het Besluit vervoer, splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, het
Bijdragebesluit, het Besluit registratie splijtstoffen, het Besluit in-. uit- en doorvoer van
radioactieve afvalstoffen en het Vrijstellingsbesluit Landsverdediging.
Daarnaast worden de ministeriële uitvoeringsregelingen aangepast en waar mogelijk zoveel
mogelijk gebundeld. Tevens zullen beleidsregels en Arbeidsinspectievoorlichtingsbladen
worden uitgevaardigd.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.