Publicatie Laka-bibliotheek:
Advies van de voorlopige Algemene Energie Raad inzake een Brede Maatschappelijke Diskussie (BMD) over (kern)energie

AuteurAlgemene Energie Raad
1-01-1-10-01.pdf
Datumjuni 1978
Classificatie 1.01.1.10/01 (OPINIE - BREDE MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE)
Voorkant

Uit de publicatie:

ADVIES VAN DE VOORLOPIGE ALGEMENE ENERGIERAAD
INZAKE EEN BREDE MAATSCHAPPELIJKE DI8KUSSIE OVER (KERN)ENERGIE

Uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken
7 juni 1878

1. ALGEMEEN.
Door verschillende maatschappelijke groeperingen wordt naar
aanleiding van het vraagstuk van de vestiging van kerncentrales
aangedrongen op een brede maatschappelijke diskussie over de algehele
energieproblematiek. Aktiviteiten en stellingnamen werden
ontwikkeld waarin gewezen werd op de lange-termijneffekten én de
in maatschappelijk opzicht minder aanvaardbaar geachte aspekten van
het energiegebruik, in het bijzonder van kernenergie. Zonder naar
volledigheid te streven zij hier gewezen op de ingenomen standpunten
in het kader van de nu onderbroken planologische kembeslissing over
het aanvullend struktuurschema elektriciteitsvoorziening (ASEV), en
de gedachtenwisseling in de Vakbeweging en de Generale Synode der
Nederlandse Hervormde Kerk.
De Minister van Econanische Zaken heeft de voorlopige Algemene
Energieraad verzocht advies uit te brengen over de opzet van een
dergelijke brede maatschappelijke diskussie.

De Raad stelt voorop, dat over de resultaten van een brede maatschappelijke
diskussie genuanceerd kan wrden geoordeeld, en dat men
geen hooggespannen verwachtingen moet koesteren. Er mag bijvoorbeeld
niet van wrden verwacht, dat voor- en tegenstanders van kernenergie
het op alle fronten eens zullen wrden. Meningsverschillen over het
te volgen energiebeleid zullen blijven bestaan. Het is vanuit deze
achtergrond dat van enkele zijden binnen de Raad aarzelingen zijn
geuit over het nut en daarmee verbonden de wenselijkheid van een dergelijke
brede maatschappelijke diskussie. Ook dient te worden aanvaard,
dat de organisatie ervan veel kosten met zich zal brengen (voor
personeel, publiciteit, etc.). Toch meent de Raad, dat positief moet
worden geoordeeld over de zin van een brede maatschappelijke diskussie
De gevolgen van beslissingen, of die nu genomen worden of uitblijven,
zijn voor de toekomst ingrijpend. Daarbij heeft bij de Raad sterk meegewogen
dat het gewenst is duidelijke beslissingen over het energiebeleid
voor de toekomst te nemem. Het is van belang om te trachten
de sfeer van het debat, dat thans dikwijls een ja-nee karakter heeft,
te verzakelijken en duidelijk te maken wáár op basis van analyse en
onderzoek wel, en waar niet, voldoende kennis aanwezig is, zodat een
helder onderscheid ontstaat tussen vaststaande feiten enerzijds en
onzekerheden en waarde-oordelen anderzijds.