Publicatie Laka-bibliotheek:
De publieke opinie over kernenergie

AuteurSCP, P.Dekker, I.de Goede, J.vd Pligt
1-01-1-20-14.pdf
Datummei 2010
Classificatie 1.01.1.20/14 (OPINIE - PEILINGEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

De publieke opinie over kernenergie
Paul Dekker
Irene de Goede
Joop van der Pligt

Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, mei 2010

Voorwoord
Kort na hun afstuderen kregen vrienden van mij opdracht in het kader van de 
Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie de structuren van de 
argumentatie van voor- en tegenstanders te analyseren. Dat is inmiddels meer 
dan een kwart eeuw geleden en daarna is het geleidelijk aan steeds stiller 
geworden rond dit onderwerp. Om ons land heen staan tientallen kerncentrales 
elektriciteit op te wekken, die ook in Nederland geïmporteerd wordt, maar in 
Nederland zelf is maar één centrale in bedrijf. Dat zou in de toekomst 
kunnen veranderen – zou dat ook aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe Brede 
Maatschappelijke Discussie?
Dit rapport is gemaakt op verzoek van de ministeries van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) en Economische Zaken (ez). Een 
gemeenschappelijk team van beide ministeries werkt aan mogelijke 
kernenergiescenario’s ter voorbereiding van de volgende kabinetsformatie. 
Daarbij is er behoefte aan meer inzicht in de publieksperceptie van 
kernenergie, de ontwikkelingen daarin en de relatie met de publieke opinie 
over ‘andere angstdossiers’. Het verzoek aan het Sociaal en Cultureel 
Planbureau was om hieraan een beschouwing te wijden, die in het voorjaar 
van 2010 meegestuurd kon worden als bijlage bij een brief van het kabinet 
aan de Tweede Kamer over de voorbereiding van de besluitvorming over 
kernenergie door het volgende kabinet. Voor onze beschouwing konden we 
beschikken over nieuw kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek van 
het onderzoeksbureau SmartAgent (zie verder hoofdstuk 1 en 4).
Een van de auteurs is prof. dr. Joop van der Pligt, hoogleraar sociale 
psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een lange 
geschiedenis in het onderzoek van de publieke opinie over kernenergie, 
maar heeft nu vooral bijgedragen waar het gaat om de publieke percepties 
en acceptatie van risico’s op een breder terrein. Hij is de auteur van 
hoofdstuk 5 en droeg bij aan hoofdstuk 1 en 6.