Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie en de energietransitie

AuteurSGP Jongeren,
1-01-1-30-24.pdf
Datumjuni 2020
Classificatie 1.01.1.30/24 (OPINIE - POLITIEKE PARTIJEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernenergie en de energietransitie
Inleiding
In de Nederlandse en internationale politiek is de energietransitie momenteel een veelbesproken on-
derwerp. Door middel van de Klimaatwet stelt de Nederlandse overheid zichzelf voor ambitieuze doel-
stellingen om C02-uitstoot te reduceren, waarbij de elektriciteitsproductie in 2050 zelfs volledig CO2-
neutraal moet zijn. Om deze doelstellingen te realiseren is er een Klimaatakkoord opgesteld, waarin
de overheid met bedrijven en andere organisaties afspraken voor de reductie van broeikasgassen.
     Met de opleving van het debat over energietransitie komt ook de roep om kernenergie weer
naar boven. Veel wetenschappers betogen dat de groei van het aandeel nucleaire energie in de elek-
triciteitsproductie noodzakelijk is om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen. Anderen vrezen
echter dat investeringen in kernenergie de ontwikkeling van groene energiebronnen in de weg zal
zitten. Ook andere bezwaren tegen kernenergie, zoals de veiligheid en het afvalprobleem, zijn voor
veel mensen redenen om tegen de bouw van nieuwe kerncentrales te zijn. In het Klimaatakkoord wordt
het gebruik van kernenergie om de doelstellingen te halen niet uitgesloten, maar er worden ook geen
specifieke maatregelen voor genomen.
     Dit rapport is het eindresultaat van het project van de commissie Duurzame Ontwikkeling en
Landbouw om namens SGP-jongeren een standpunt te formuleren en te komen tot politieke aanbeve-
lingen over kernenergie. Dit project is opgesplitst in twee delen, die u terug kunt vinden in de twee
hoofdstukken waaruit dit rapport bestaat. Het eerste deel gaat over de kerncentrales zoals deze mo-
menteelontwikkeld en beschikbaar zijn. Deze kerncentrales zouden eventueel op korte termijn ge-
bouwd kunnen worden en zo een rol spelen in de energietransitie. In Hoofdstuk 1 wordt besproken
welke maatregelen de overheid op dit terrein zou moet nemen.
     Naast de maatregelen op de korte termijn wil SGP-jongeren ook verder vooruitkijken. Wat heeft
kernenergie ons in de toekomst te bieden? Dat is het onderwerp van het tweede deel van dit project.
In Hoofdstuk 2 worden diverse technieken besproken die momenteel nog op de tekentafel liggen, maar
in de toekomst gebruikt kunnen worden voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening. SGP-
jongeren gaat na welke rol de overheid heeft bij de ontwikkeling van deze technieken.
In het debat over de energietransitie is het belangrijk om realistisch te blijven. Geen enkele energie-
bron kent alleen maar voordelen of alleen maar nadelen. Dat betekent dat de bespreking van een
energiebron altijd bestaat uit een afweging ten opzichte van de alternatieven. Dit rapport vertelt u
wat in dat opzicht de status van kernenergie is.