Publicatie Laka-bibliotheek:
Ontstaan en ontwikkeling van de anti-kernenergie beweging

AuteurW.Combrink, J.Hontelez
1-01-2-10-03.pdf
Datumapril 1979
Classificatie 1.01.2.10/03 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

SOCIALISTISCH PERSPEKTIEF

ontstaan en ontwikkeling
van de anti-kernenergie
beweging

inleiding
Sinds 1973 kent Nederland een anti-kernenergie beweging (AKB).
Deze beweging is zo belangrijk geworden dat ze niet meer uit het
politieke proces is weg te denken. Ook de PSP levert aan deze beweging
een bijdrage .
Na 6 jaar strijd is het goed eens te kijken hoe deze beweging is ontstaan
en hoe ze zich heeft ontwikkeld . Te zien valt dan dat naarmate de
beweging belangrijker wordt, het ook moeilijker wordt alle onderdelen
op één noemer te krijgen . De beweging is heterogener geworden en politieke
argumenten en meningsverschillen worden steeds belangrijker.
Omdat dit een verschijnsel is dat zich vaker voordoet in sociale bewegingen,
ie het goed deze analyse aan bredere kringen dan alleen de
anti-kernenergie beweging aan te bieden. Vandaar dat ze in Socialistisch
Perspekti~f terecht is gekomen.
Toch is deze analyse in de eerste plaats voor de AKB zelf bedoeld. Uit
een analyse van de dyn~iek van de beweging kunnen konklusies getrokken
worden voor het programma en de organisatie van de beweging.
Er is dan ook een tweedeling aangebracht. Het eerste deel geeft een
overzicht van de ontwikkeling van de anti-kernenergiestri jd .
Het tweede deel poogt een analyse te maken van de veranderende sociaalpolitieke
verhoudingen in de AKB en de wisselwerking daarvan met haar
politieke argumentatie.
ontsuan van de beweging
Toen in het Natuurjaar 1970 in Middelburg een aktiegroep "Borssele
ad-hoc" zich begon te verzetten tegen de bouw van een kerncentrale aldaar
stond er in Dodewaard al twee jaar een kleine centrale te draaien.
In Dodewaard was geen verzet, Borssele ad-hoc kreeg moeilijk voet aan
de grond en kon slechts enig tegengif geven tegen de propaganda van de
elektriciteitsbedrijven. Wel maakte het komttee een begin met het bewerken
van de (zeeuwse) vakbeweging.
In 1973 werd in de Tweede Kamer de Wet Financiering Snelle Kweekreaktor
aangenomen , met als tegenstemmers de PvdA , CPN , PSP, PPR, D'