Publicatie Laka-bibliotheek:
De Atoomlobby in het moeras der anti's

AuteurWil Ronken, Rob ter Borgt
1-01-2-10-34.pdf
Datumjuni 1980
Classificatie 1.01.2.10/34 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

DE ATOOMLOBBY IN HET MOERAS DER ANTI'S.

een politiek-ekonomiese analyse van de
kernenergieperikelen in Nederland.

Wil Ronken
Rob ter Bogt


Hoofdstuk 1 : Inleiding.

Van de maatschappelijke bewegingen, die aan het eind van de zestiger en
begin van de zeventiger jaren zijn opgekomen, is de anti-kernenergiebeweging
(AKB) stellig êên van de belangrijkste. De AKB is, evenals de feministiese
beweging en de krakersbeweging, een massale protestbeweging. Deze bewegingen
hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Naast het feit dat er een
grote mate van maatschappelijke gerichtheid valt waar te nemen, is er een
overeenkomst mbt. het feit dat ze zich niet beperken tot het uitoefenen van
druk op het parlementaire systeem; ze zijn juist voor een groot deel buitenparlementair
geriçht, Het uitgangspunt van deze - niet door politieke partijen
gedomineerde~ beweging~n is, dat de mensen zeZf in aktie moeten komen.
Oe akties zijn er op gericht om naast het aanpakken en aan de kaak stellen
van konkrete problemen, ook dieperliggende strukturen van de samenleving
-ie. de machtsstrukturen die eraan ten grondslag liggen- aan te vallen.
Door allerlei maatschappelijke bewegingen wordt zeggenschap opgeëist over
de eigen woon-, werk-, en leefsituatie. Daarmee wordt rechtstreeks de macht
van het kapitaal betwist, weliswaar op onderdelen, maar op steeds mêér
onderdelen. In al hun verscheidenheid hebben de nieuwe strijdvormen van deze
emansipatoire bewegingen ook het element met elkaar gemeen dat de macht
wordt betwist door demokratiese (tegen)machtsvorming van 'onderop'.
Een belangrijk verschilpunt tussen deze bewegingen en voorafgaande bewegingen
(bv. arbeidersbeweging, studentenbeweging) is de aandacht voor persoonlijke
achtergronden. Het uitbreiden van de politiek tot de persoonlijke
sfeer -met name als gevolg van de zgn. tweede femini"stiese golf- heeft als
resultaat gehad dat er een verschuiving in argumentatie heeft plaatsgevonden
tov. voorgaande bewegingen. Naast een politiek aspekt in de zin