Publicatie Laka-bibliotheek:
Environmental chronology of the Netherlands. A short historical overview of important incidents, institutions, legislation, persons, protest actions and publications

AuteurHennie J. vd Windt, Nigel Harle
1-01-2-10-35.pdf
Datum1997
Classificatie 1.01.2.10/35 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

ENVIRONMENTAL CHRONOLOGY OF THE NETHERLANDS
A short historical overview of important incidents,
institutions, legislation, persons, protest actions and publications
Henny ]. van der Windt & Nigel Harle
Biologiewinkel rapport 45
ISBN 90 367 0742 0

SAMENVATTING
Dit rapport geeft een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in
Nederland op het vlak van natuur en milieu. Het is opgesteld naar aanleiding
van een vraag van het Centre national d' études et de documentation sur
l'écologie et sa culture (C.E.D.E.C). Dit Franse instituut zal de hier
gepresenteerde gegevens verwerken in een publikatie over de geschiedenis
van de natuur- en milieuproblematiek in West-Europa. De keuze voor de
Engelse taal, de chronologische ordening en de periode 1814-1995 komen
voort uit de wensen van het C.E.D.E.C.
Vanwege de beperkte tijd voor deze studie zijn vooral gemakkelijk
toegankelijke, secundaire bronnen geraadpleegd. Slecht gedocumenteerde
onderdelen van de natuur- en milieugeschiedenis, zoals acties en incidenten
voor 1970, blijven dus goeddeels buiten beeld. Daarentegen krijgen institutionele
aspecten, zoals de wetgeving en de organisaties veel aandacht. In het
algemeen worden alleen direct relevante, grote, invloedrijke en/of unieke
zaken vermeld. Aan de orde komen alle nieuwe wetten en de belangrijkste
beleidsplannen op het gebied van natuur en milieu. Bovendien worden
gezaghebbende of karakteristieke personen, geschriften en instanties uit de
Nederlandse natuur- en milieubeschermingsbeweging behandeld.
Ondanks de beperkingen van deze studie is het beeld duidelijk. Ook
de negentiende eeuw kende milieuproblemen en aan het eind van deze eeuw
ontstonden de eerste milieu- en natuurbeschermingsorganisaties en -wetten.
Daarna nam het aantal instanties dat zich met natuur bezig hield gestaag toe.
Tussen 1930 en 1950 groeide de natuurbeschermingsbeweging sterk, mede
als gevolg van de ontginningen, de opkomst van de planologie en de
ontwikkelingen in de landbouw. Na 1970, toen het milieuprobleem
maatschappelijk werd erkend, was er sprake van een stormachtige groei van
het aantal milieuorganisaties, acties en nota's. Bovendien radicaliseerde de
milieubeweging, vooral rond het thema kernenergie. Ook werden de analyses
steeds wetenschappelijker. De verlloogde activiteit van particuliere organisaties
en overheid duurde tot 1995 voort. Dit leidde tot meer verfijnde
regelgeving en nauwkeuriger doelstellingen, maar ook tot steeds preciezere
overzichten over de achteruitgang van de natuur- en milieukwaliteit
De Biologiewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dit
rapport uitgegeven om te voldoen aan de groeiende vraag onder historici,
milieu- en natuurbeschermers, milieukundigen en beleidmakers aan een
historisch overzicht van de milieuproblematiek in Nederland.