Publicatie Laka-bibliotheek:
Wikken en Wegen. Denken over aktievoeren aan de hand van ervaringen met de giroblauw- en atoomstroom akties

AuteurAktie Strohalm
Datumjanuari 1987
Classificatie 1.01.2.69/05 (ACTIES - ATOOMSTROOM)
Voorkant

Uit de publicatie:

VOORWOORD
Dit boekje is er een uit een serie van drie, die allemaal gaan
over bepaalde aspekten van de Giroblauwaktie, een landelijke
aktie tegen kernenergie.
Het eerste deel van dit boekje omvat een beschrijving en evaluatie
van de aktie, vanuit landelijk oogpunt bekeken.
In het tweede deel staan een groot aantal beschrijvingen van
plaatselijk gevoerde akties. Hierin komen veel praktische tips
voor zoals: hoe voer je een huis-aan-huis aktie? Wat zijn de
voor- en padelen van een forumdiskussie? Waar moet je op letten
bij het organiseren van een stand?
Beide delen vullen elkaar aan, maar kunnen ook heel goed 
afzonderlijk gelezen worden.

Opzet
Het is lastig naderhand precie.s na te gaan hoe bepaalde dingen
in de aktie zijn gelopen. Aan de hand van notulen, folders en
eigen geheugen hebben we de geschiedenis geprobeerd te reconstrueren.
Dit Stf"at in het verhaal in gewone letters afgedrukt.
Meestal kwamen bij het herinneringen ophalen direkt evaluerende
opmerkingen over tafel. Die hebben we zoveel mogelijk gescheiden
van de historie, maar wel in de kontekst, kursief opgenomen.
Af en toe volgt een tussentijdse plaatsbepaling. Het geheel wordt
besloten met een nawoord, waarin we een paar algemene lijnen
uit het verhaal proberen te destilleren en bespreken.
Iedereen met aktie-ervaring begrijpt dat een verhaal als dit alleen
een globaal beeld kan geven van wat er werkelijk gebeurde.
Bovendien is het goed in je achterhoofd te houden dat het geschreven
is door mensen die bij Aktie Strohalm aktief zijn. Dus
gezien door de bril van een landelijke, ko&rdinerende groep, die
bovendien zelf het initiatief voor de aktie nam.
De termen "giroblauwaktie" en "atoomstroomaktie" worden een
aantal malen door elkaar heen gebruikt, hetgeen verwarrend kan
werken.
Na een paar jaar de aktie "giroblauw" te hebben genoemd, zijn
we onder invloed van de weigerinitiatieven overgestapt op het
woord "atoomstroomaktie" •
Maar in de w.andelgangen bleven we de aktie meestal gewoon
"giroblauwaktie" noemen, zodoende.
Over Aktie Sttohalm
Het was voor Aktie Strohalm een logische stap om het initiatief
voor de atoomstroomaktie te nemen. De aktie past in het geheel
van milieu-politieke aktiviteiten dat Strohalm al sinds de 
oprichting in 1970 ontplooit. Destijds was Strohalm een van de 
eerste organisaties die aktief stelling nam tegen kernenergie. 
Strohalm was betrokken bij de oprichting van het LSSK (overleg 
van Stroomgroepen Stop Kalkar), die de akties tegen de Kalkar-
heffing organiseerden. Strohalm is vanouds bekend als maker en
verspreidingskanaai van informatie- en aktiemateriaal over 
kernenergie en andere milieuonderwerpen. Daarbij zijn twee 
beleidslijnen heel belangrijk. In de eerste plaats hebben we 
steeds geprobeerd aan te geven dat de milieuproblematiek een 
politiek maatschappelijk probleem is en niet een technisch 
probleem. 
In de tweede plaats hebben we ons altijd geprobeerd dienstverlenend
op te stellen voor de mensen en groepen die "aan de basis" in
hun eigen omgeving aktief zijn. Dit komt onder andere tot uiting
in het beschikbaar stellen van materiaal tegen lage prijzen en
gunstige betalingsregelingen, waardoor energie- en milieugroepen
in hun plaats stands konden houden en akties uit materiaalverkoop
konden bekostigen.
Uiteraard brengt deze werkwijze met zich mee dat Strohalm
als organisatie minder goed loopt op het moment dat de belangstelling
voor milieuzaken en de aktiviteit van plaatselijke groepen
afneemt. De afgelopen 2 a 3 jaren heeft dit Strohalm behoorlijk
parten gespeeld. Maar hierin is duidelijk een kentering waar te
nemen. We hebben gemerkt dat er weer meer behoefte bestaat
aan "basis-informatie" • Het blad Stopkontrakt, dat aanvankelijk
een krantje voor de atoomstroomaktie was, is nu een algemeen
anti-kernenergieblaadje geworden, makkelijk leesbaar en geschikt
om mensen in je omgeving over kernenergie te informeren.
De produktie en verspreiding via ons verzendhuis van eenvoudig
informatiemateriaal neemt ook weer toe. Daarbij zoeken we doelbewust
naar een verbreding van het aanbod: niet alleen materiaal
over milieu- en energiezaken, maar ook over vredesproblematiek,
honger, persoonsregistratie enz.
Strohalms visie is, dat we aan echter strukturele oplossingen
moeten werken. De milieu- en energieproblematiek komt voort
uit een maatschappelijke ordening die beheerst wordt door een"
groei maar doorn-ekonomie. Binnen deze ordening heeft het
protest tegen milieuvervuiling en kernenergie Intussen een vaste
plaats gekregen, het Is min of meer ingekapseld. Mensen komen
door de konfrontatie met de milieuproblematiek dan ook nauwelijks
meer tot een andere politieke stellingname (of het fIloet
zijn dat er een milieuramp plaatsvindt die zijn weerga niet kendo
Daarom vinden we het belangrijk naast de milieu- en energieproblematiek
ook andere onderwerpen aan te snijden, die nog
wel als "eye-opener" kunnen werken. Daarbij is het essentieel
dat steeds zoveel mogelijk mensen worden geaktiveerd. Eenkritische
en aktieve bevolking lijkt ons de manier om de maatschappij
uit de greep van het technokratisch denken en de "groei-
maar-door"-ekonomie te trekken. Daarom hechten we veel
gewicht aan het aangeven van aktieperspektieven: mensen moeten
hun verontrusting en bewlWtwording ook om kunnen zetten in
daden - anders blijft veel voorlichting slechts loos alarm. Dit
is de achtergrond vanwaaruit Strohalm destijds met de giroblauwaktie
begon en van waaruit we ons met deze en andere akties
blijven bezighouden.
Utrecht, januari 1987.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.