Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor 2018

AuteurNL NEA
1-01-8-10-73.pdf
Datumjuni 2019
Classificatie 1.01.8.10/73 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening 2018 conform het voorstel van
de directie goedgekeurd. Hij adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhou-
ders kennis te nemen van de verklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants
N.V. en de jaarrekening 2018 vast te stellen.
De Raad stelt voor het positieve resultaat zijnde € 216.000 toe te voegen aan de be-
stemmingsreserve Overgangswet Elektriciteit productiesector.

Evenals in voorgaande jaren heeft de Raad in 2018 intensief overlegd over de oplos-
sing van de resterende zaken en de afwikkeling van de verplichtingen.


Met betrekking tot de B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland
(GKN) waarvan alle aandelen door NEA worden gehouden, is tijdens vergaderingen
aandacht gegeven aan (i) het beheer van de Veilige Insluiting van de Kernenergie-
centrale Dodewaard (KCD) (ii) de overdracht van de aandelen GKN aan de Staat.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd.

bestuursverslag

Volgens de statuten heeft de vennootschap ten doel er zorg voor te dragen dat in
samenwerking met haar aandeelhouders de verplichtingen uit de Overeenkomst
van Samenwerking van 1986 (OVS) met in achtneming van de Elektriciteitswet van
1998 en de Overgangswet Elektriciteitsproductiesector (OEPS), afgewikkeld worden.
Concreet waren daarvoor vanaf 1 januari 2018 nog de volgende activiteiten uit te
voeren:
▪   finalisering van de verrekeningen uit hoofde van de Overeenkomst van Samen-
    werking tot en met 31 december 2000;
▪   beheer van de deelneming B.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Ne-
    derland (GKN) en;
▪   de overdracht van de aandelen van de deelneming B.V. Gemeenschappelijke
    Kernenergiecentrale Nederland (GKN) aan de Staat.

De finalisering van de verrekeningen uit hoofde van de Overeenkomst van Samen-
werking tot en met 31 december 2000 is nog niet afgerond.

Per 1 juli 2005 werd de conservering van de kernenergiecentrale te Dodewaard af-
gerond. Hiermede werd de zogenaamde Veilige Insluiting gerealiseerd. Daarmee
begon de 40-jarige Wachttijd aan het einde waarvan de kernenergiecentrale volle-
dig geamoveerd zal worden. De ervaringen met het beheer van de Veilige Insluiting
gedurende het jaar 2018 waren positief.

GKN dient conform het gestelde in artikel 15f van de Kernenergiewet (KEW)1 in het
bezit te zijn van een Beschikking van en de minister van Financiën en de staatssecre-
taris van Infrastructuur en Waterstaat2 waarin de door GKN gestelde financiële zeker-
heid voor de kosten die verbonden zijn aan de ontmanteling van de Kernenergie-
centrale Dodewaard (KCD) en de eindberging van het daarbij vrijkomende radioac-
tief materiaal is goedgekeurd.

Op 1 oktober 2016 is een Aanvraag voor het afgeven van deze Beschikking inge-
diend. De Aanvraag is gebaseerd op het door de Minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat goedgekeurde Ontmantelingsplan 2016 van de KCD. Bij Besluit van 14 sep-
tember 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gesteld dat het Ont-
mantelingsplan 2016 KCD voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in de artike-
len 26, 1e en 2e lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en 3, 1 e en 2e
lid, van de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen. Op-
gemerkt zij dat van de beoordeling zijn uitgezonderd andere dan de technische ele-
menten die in het ontmantelingsplan zijn opgenomen.

Op 28 maart 2017 heeft GKN een zienswijze ingediend naar aanleiding van het op 1
maart 2017 ontvangen voorgenomen besluit tot afwijzing van de Aanvraag. Op 9 ja-
nuari 2019 heeft GKN de definitieve afwijzing van de aanvraag tot goedkeuring van
de financiële zekerheidstelling voor de kosten van buitengebruikstelling en ontmante-
ling van de KCD ontvangen.

Op 15 februari 2019 is bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

In overeenstemming met het advies van de Adviescommissie herstructurering elektri-
citeitsproductiesector, de commissie Herkströter, is het doel van NEA om te komen tot
een overdracht van de aandelen GKN aan de Staat of een door de Staat aan te wij-
zen entiteit.
Tot op heden zijn de gesprekken hierover zonder succes verlopen.