Publicatie Laka-bibliotheek:
Is het Borssele Convenant goed uitgevoerd?

AuteurWISE, ZMF, Stroom Toekomst
1-01-8-20-66.pdf
Datumoktober 2013
Classificatie 1.01.8.20/66 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

      Is het Borssele-convenant goed uitgevoerd?
Is het Borssele-convenant
goed uitgevoerd?
Een onderzoek naar de uitvoering van de afspraken uit
het Borssele-convenant ten aanzien van investeringen
in een duurzame energiehuishouding


16 oktober 2013


WISE International

Zeeuwse Milieufederatie

Stroom naar de Toekomst
       Is het Borssele-convenant goed uitgevoerd?Samenvatting
In 2006 ondertekenden de eigenaar van kerncentrale Borssele, de EPZ, de
aandeelhouders Delta en Essent en de Rijksoverheid het ‘Convenant Kerncentrale
Borssele’. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd over het openhouden van de
kerncentrale tot 2033, veiligheidseisen en extra investeringen in een duurzame
energiehuishouding door Delta en Essent. Afgesproken is dat beide partijen samen
€ 200 miljoen investeren in ‘additionele innovatie projecten’ ten behoeve van een
duurzame energiehuishouding. Tevens investeren beide partijen samen € 50
miljoen in een onafhankelijk fonds voor (nieuwe) duurzame bedrijven die bij
voorkeur in Nederland gevestigd zijn.

In dit rapport wordt nagegaan op welke wijze partijen uitvoering hebben gegeven
aan de afspraken in het convenant aangaande de investeringen in duurzame
energieprojecten. Door de onheldere formulering van de afspraken in het
convenant, het niet-openbare karakter van de commissie die de projectvoorstellen
van beide energiebedrijven beoordeelt en de erg summiere informatievoorziening
richting de Tweede Kamer over de voortgang van dit convenant, is het niet
mogelijk precies vast te stellen of voldoende uitvoering is gegeven aan het
convenant.

Het algemene beeld dat ontstaat op basis van de informatie die beschikbaar is, is
dat de grootste aandeelhouder, Delta, veel geld heeft geïnvesteerd in
duurzaamheidsprojecten, maar dat deze projecten vaak niet succesvol bleken te
zijn. De afgesproken CO2-reductie, die is geformuleerd als resultaatsverplichting,
lijkt (nog) niet gerealiseerd te zijn. Of dat werkelijk het geval is, ha