Publicatie Laka-bibliotheek:
Zienswijzes ontwerpbeschikking levensduurverlenging kerncentrale Borssele

AuteurLaka, Greenpeace
1-01-8-23-17.pdf
Datumdecember 2012
Classificatie 1.01.8.23/17 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Opmerking Bijlage bij de definitieve levensduurverleningsvergunning 1.01.8.23/18
Voorkant

Uit de publicatie:

                            Zienswijze:
                   Ontwerpbeschikking NV EPZ
                                13-3-2013
        Behandelaar             D a t u m O n tva n g st :     DoM us N u m mer:
                               7 . 1 1 . 20 1 2      1 23 63 780
            B ed r ij f/ O rg a n i s a t i e :Ind iener:       Naa m :


            Ad re s :            Wo o n p l a a ts :            Email :            O p n e m e n i n d e ve rg u n n i n g i n d i e n s p ra ke i s v a n e e n e xte r n e
ZI E N SWD ZE :
            g e b e u rte n i s d i e e n i g e d e g ra d a t i e v a n d e i n s ta l l a t i e to t g ev o i g ka n
            h e b b e n h et o n d e r h a v i g e v e i l i g h e i d s ra p p o rt o p n i e u w g eto etst d i e n t to
            w o rd e n i n h et k a d e r v a n d e z e v e rg u n n i n g ( LTO ) .
( O pva tt i n g /
men i ng /
I n s p ra a k
re a ct i e )
            N otit i e :
                 h eef
                   t z i e n sw ij ze ove rg ety pt e n    h e eft n a g e l e ze n

               ❑ B eve st i g i n g va n o n tva n g st st u re n
w   g re
        Ministerie van EL&I
        Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid
        O.v.v. Ontwerpbeschikking EPZ Bedrijfsduurverlenging KCB
        Aanleverpunt C-Noord3/A17
        Postbus 20401
        2500 EK Den Haag
        Amsterdam/Goes, 4 december 2012


        Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbeschikking EPZ Bedrijfsduurverlenging KCB
        Geachte heer / mevrouw,


        In deze brief gev