Publicatie Laka-bibliotheek:
Onderzoek herziening van het beleids- en subsidiekader NRG

AuteurBerenschot
1-01-8-50-105.pdf
Datumseptember 2019
Classificatie 1.01.8.50/105 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Opmerking Vrijgegeven door EZK na een Wob-verzoek van Laka
Voorkant

Uit de publicatie:

. Inleiding


1.1 Achtergrond
Het beleids- en subsidiekader NRG (2013) beoogt dat het onderzoek dat in Nederland op een viertal nucleaire
thema’s wordt uitgevoerd, aansluit op de beleidsdoelen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK). Om dit te borgen draagt het ministerie in de vorm van een subsidie (de Economische Zaken Subsidie - EZS)
bij aan het onderzoeksprogramma van NRG1. De doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden van deze subsidie
zijn beschreven in het EL&I beleids- en subsidiekader NRG met ingang van 2013.

Sinds 2013 is er echter veel veranderd, niet alleen in de context van het programma (bijvoorbeeld de vorming van
de ANVS waardoor rollen en verantwoordelijkheden zijn verschoven), maar ook inhoudelijk (denk onder meer aan
PALLAS). Om deze reden heeft het Ministerie van EZK Berenschot gevraagd het beleids- en subsidiekader te
evalueren.

De uitkomsten van de evaluatie dienen als input voor een vernieuwd beleidskader, zodat dit weer optimaal
aansluit bij de huidige en te verwachten beleidsbelangen op basis waarvan EZK zijn subsidie verantwoord en
nuttig kan inzetten.


1.2 Onderzoeksvragen
Aan de evaluatie lag de volgende hoofdvraag ten grondslag:

Wat zijn de publieke belangen van het Rijk (diverse departementen) bij de verschillende onderzoeksthema’s van
NRG, en hoe kan in de toekomst het onderzoeksprogramma van NRG (beter) aansluiten bij deze belangen?

Deze hoofdvraag was uitgewerkt in verschillende onderzoeksvragen. Deze zijn geordend in verschillende thema’s.
De thema’s en vragen luiden als volgt:

  Thema         Onderzoeksvraag
              Hoeveel middelen zijn (per thema, per jaar en in totaal) beschikbaar gesteld aan NRG middels EZS?

              Welke organisaties hebben onderzoek van NRG mede gefinancierd? En welk onderzoeksthema
  Input en        ontving meer/minder dan gemiddeld cofinanciering?
  gerealiseerde output  Tot welke resultaten heeft de ondersteuning die de EZS biedt geleid?

              Voor wie (welke organisatie/welk departement) hadden onderzoeksresultaten een meerwaarde
              (per thema)?

              Wat is er sinds 2013 veranderd op het gebied van nucleair onderzoek (politiek, in de sector, etc.)?

              Worden internationale richtlijnen op het gebied van kennis/onderzoek in de periode 2013-2019
              geborgd door Nederland? Welke rol heeft de EZS in dit verband?
  Veranderingen in de
  context        Zijn er onderdelen van internationale richtlijnen die zonder voortzetting van de huidige EZS na
              2020 niet geborgd worden?

              Welke uitkomsten van het eindrapport van de HAW uit 2017 leiden tot verschuivingen in het
              beleidskader (met name beleidsinzet op nucleair energieonderzoek en de rol van Pallas)?

              Zijn doelstellingen in het onderzoeksprogramma NRG gehaald (is de verdeling van EZS over de
  Het beleidskader    verschillende thema’s evenredig aan behaalde resultaten/opgeleverde producten/etc.)? Zo niet,
              wat is hiervoor een verklaring?1
 Het subsidiebudget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld aan NRG bedroeg in 2013 9 miljoen euro en is in de loop der jaren
teruggebracht naar 6,8 miljoen euro (2019).


                                                                 4
 Thema          Onderzoeksvraag
             Worden resultaten bereikt/producten opgeleverd die bijdragen aan beleidsdoelstellingen van
             andere ministeries (volgens EZK/ NRG)? In hoeverre herkennen andere ministeries zich in dit
             beeld?

             Zijn huidige nucleaire onderzoeksthema’s passend binnen toekomstige beleid? En passen deze
             thema’s (nog steeds) binnen de verantwoordelijkheid van EZK?

             Bij wie (bij welke organisatie/welk departement) liggen welke belangen (in 2013 en op dit
             moment)?

             Wordt het door EZK gewenste resultaat bereikt? Op welke punten wel/niet? Welke oorzaken zijn
 Het subsidiekader    daar eventueel voor aan te wijzen?

             In hoeverre wordt samengewerkt met andere ministeries bij het vaststellen van de EZS?

             Wat zijn de opvattingen van de medewerkers van EZK, ANVS en EBC over de samenwerking met
             NRG? En zijn er aanleidingen om wijzigingen in de samenwerking met NRG door te voeren?

             Is het nog steeds zo dat NRG de enige organisatie is die in aanmerking komt voor de EZS? Zo ja,
 Marktordening      kan dat toegelicht worden? Zo niet, welke andere organisaties zouden daarvoor in aanmerking
             kunnen komen?

             Zijn alle belangen die in het huidige beleidskader genoemd worden nog relevant?

 Concluderend      In hoeverre sluit het publieke beleidsbelang aan bij het (voorlopige) onderzoeksprogramma NRG?

             Is de omvang van de huidige subsidieverlening door EZK passend bij toekomstige beleidsdoelen?