Publicatie Laka-bibliotheek:
Pallas-project: Steun voor een nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Steunmaatregel SA.36653 (2013/N) – Nederland

AuteurEuropean Commission
1-01-8-55-19.pdf
Datumjuli 2013
Classificatie 1.01.8.55/19 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Opmerking Openbare versie, gepubliceerd oktober 2013
Voorkant

Uit de publicatie:

Betreft: Steunmaatregel SA.36653 (2013/N) – Nederland
Pallas-project: Steun voor een nieuwe onderzoeksreactor in Petten

Brussel, 17.7.2013
C(2013) 4414 final
--------------
In de openbare versie van dit besluit zijn,
overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van
Verordening (EG) nr. 659/1999 van de
Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van
nadere bepalingen voor de toepassing van
artikel 93 van het EG-Verdrag (nietopenbaarmaking
informatie die onder de
geheimhoudingsplicht valt), delen van de
tekst weggelaten. Het weggelaten gedeelte
wordt aangegeven met vierkante haken
--------------

Excellentie,
I. PROCEDURE
1. Op 8 mei 2013 hebben de Nederlandse autoriteiten een voorgenomen
steunmaatregel ten behoeve van het Pallas-project formeel ter goedkeuring bij
de Commissie ingediend nadat in augustus 2012 prenotificatiebesprekingen
over dit project waren begonnen.

II. FEITEN
II.1. Het Pallas-project
2. Het Pallas-project heeft ten doel een nieuwe multifunctionele onderzoeksreactor
te bouwen in Petten, Nederland. De nieuwe kernreactor (hierna "Pallas"
genoemd) moet vanaf 2023 de bestaande hogefluxreactor (hierna "HFR"
genoemd) vervangen die eigendom is van de Europese Commissie
(Gemeenschappelijk centrum voor Onderzoek – GCO). De HFR is sinds 1961
in gebruik, en het wordt steeds moeilijker en duurder om deze reactor met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften te exploiteren. Daarom zal de
HFR waarschijnlijk tussen 2020 en 2030 moeten sluiten.
3. De Pallas-reactor zal, wanneer hij eenmaal in bedrijf is genomen, op drie
terreinen worden ingezet: de productie van medische radio-isotopen ([40-60]*%
van de inkomsten in 2030), de productie van industriële isotopen ([0-20]%), en
onderzoek en bestralingsdiensten ([30-50]%).
4. Het Pallas-project wordt in verschillende fasen uitgevoerd:
fase 0 – voorbereiding, businesscase (2009-2012);
fase 1 – ontwerp, aanbesteding, vergunningverlening, financiering /
businesscase (2013-2017);
fase 2 – bouw (2017-2022);
fase 3 – exploitatie (2023 – ten minste 2063).
5. Een adviesbureau dat door de Nederlandse overheid in de arm is genomen,
raamt de totale uitgaven die nodig zijn om de bouw van de reactor in 2022 te
voltooien op [400-600] miljoen EUR.