Publicatie Laka-bibliotheek:
Zwartboek opwerking

AuteurGreenpeace, Deiman
6-01-2-50-35.pdf
Datum2000
Classificatie 6.01.2.50/35 (OPWERKING)
Voorkant

Uit de publicatie:

      Gevaarlijk, duur en overbodig: dat is de mening van
      Greenpeace over opwerking. Via een chemisch proces
      halen opwerkingsfabrieken plutonium uit gebruikte
      splijtstofstaven. Deze fabrieken zijn ernstige milieuver-
      vuilers. Bovendien moeten voor opwerking de radioactie-
      ve splijtstofstaven worden vervoerd, met alle risico's van
                dien. De Nederlandse kerncentrales
                Borssele en Dodewaard hebben con-
  Onder de huidige wet- en  tracten met opwerkingsfabrieken, in
  regelgeving ontbreekt het  het Britse Sellafield en het Franse La
  aan middelen om partijen  Hague. Hoewel opwerken een nutte-
  te dwingen de huidige    loos proces is, zijn de eigenaren van
  praktijk van opwerking te  kerncentrales Dodewaard (GKN) en
  beëindigen.         Borssele (EPZ) niet bereid er vrijwillig
  (Minister Pronk van Milieu van af te zien. Opzeggen van de con-
  in antwoord op kamer-    tracten met de opwerkingsfabrieken
  vragen, 30 maart 2000)   brengt namelijk grote financiële con-
                sequenties met zich mee. Volgens
                minister Pronk van Milieu ontbreekt
      het onder de huidige wet- en regelgeving aan middelen
      om partijen te dwingen de huidige praktijk van opwer-
      king te beëindigen.

      Greenpeace zet in dit Zwartboek informatie rond opwer-
      king en de incidenten met opwerkingsfabrieken op
      een rij.