Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland

AuteurNucleair Nederland
6-06-1-20-07.pdf
Datumoktober 2016
Classificatie 6.06.1.20/07 (ATOOMLOBBY - NEDERLAND - BEDRIJVEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding


In het kader van de door het Ministerie van          Deze roadmap beschrijft de mogelijke inzet van
Economische Zaken gestarte energie dialoog heeft        kernenergie in Nederland uitgesplitst naar de vier
de Vereniging Nucleair Nederland (NNL) een roadmap       functionele categorieën van energie in onze samen-
voor kernenergie opgesteld. Met deze roadmap geeft       leving. Dit is gedaan binnen de uitgangspunten van
de vereniging haar visie op de toekomstige rol van       de toekomstige energiemix zoals neergelegd in het
kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening      energierapport opgesteld door het Ministerie van
in Nederland.                         Economische Zaken (EZ, 2016). Bovendien schetst de
                                roadmap, in aanvulling op de inventarisatie van de
De noodzaak voor een CO2-vrije energievoorziening       nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland (NNL,
komt voort uit de grootschalige inzet van fossiele       2016), de benodigde kennisinfrastructuur om die inzet
brandstoffen, die in een tijdsbestek van slechts enkele    van kernenergie te kunnen faciliteren.
eeuwen heeft bijgedragen aan een CO2-concentratie
in de atmosfeer van meer dan 400 ppm. Willen wij de      Gegeven de 60-jarige bedrijfstijd van bestaande
nadelige effecten van de hoge CO2-concentratie, zoals     kerncentrales, het meerjarentraject voor de bouw van
de verandering van het klimaat en de verzuring van de     de actuele generatie nieuwe kerncentrales en de lange
oceanen, beheersbaar houden, dan zal binnen enkele       ontwikkeltijd van een nieuwe generatie kerncentrales
decennia de emissie van CO2 zeer drastisch beperkt       strekt deze roadmap zich uit tot ver na 2050. Deze
moeten worden. Gebaseerd op vele wetenschappe-         roadmap beschrijft de bijdragen van kernenergie op
lijke studies, heeft het International Panel on Climate    drie termijnen, gebaseerd op de huidige stand van de
Change (IPCC) geconcludeerd dat de netto CO2-         techniek en met een realistische inschatting van de
emissie in 2050, en daarmee feitelijk de productie van     ontwikkeltijd van nieuwe technologieën. Dit heeft
CO2, vrijwel nihil moet zijn, wil de temperatuurstijging    geleid tot de volgende indeling:
met redelijke waarschijnlijkheid tot 2°C worden        1. Korte termijn
beperkt. De Europese leiders besloten in reactie hierop      Regelbaar elektriciteit op basis van geavanceerde
tot een reductie van de CO2-emissie met 80 tot 95% in       Generatie-III lichtwaterreactoren (LWR).
2050. Tijdens de COP21 conferentie in Parijs (COP, 2015)    2. Middellange termijn
is de mondiale doelstelling verder aangescherpt met        Nucleaire warmtekracht gebaseerd op de hoge
het streven naar maximaal 1,5 °C temperatuurstijging.       temperatuur reactortechnologie (HTR) van
Recente studies geven indicaties dat nog drastischere       Generatie-III+.
maatregelen noodzakelijk zijn (Roglj, 2016).          3. Lange termijn
In de recente studie van het Planbureau voor de          Regelbaar elektriciteitsvermogen en warmtekracht
Leefomgeving (PBL, 2016), wordt aangegeven dat           op basis van Generatie-IV technologie, excellerend
kernenergie daarin een belangrijke rol kan spelen.         op reactorveiligheid en duurzaamheid.