Publicatie Laka-bibliotheek:
Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders

AuteurMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid
1-01-0-00-103.pdf
Datumnovember 2013
Classificatie 1.01.0.00/103 (ALGEMEEN)
Opmerking Vertrouwelijk. Verkregen door WOB-verzoek Laka
Voorkant

Uit de publicatie:

VERTROUWELIJK
Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders
Datum 22 november 2013
Status Definitief
Auteur: Opdrachtgever Programmadirectie Nucleaire Installaties en
Velligheld van Economische Zaken

Samenvatting
Het voorliggende rapport bevat een overzicht van ondernemers die radioactieve
bronnen voorhanden hebben. Het betreft bronnen die zijn genoemd onder artikel
15 onder a, artikel 29 en artikel 34 van de Kernenergiewet Dit onderzoek wordt
uitgevoerd om te inventariseren bij welke ondernemers aanzienlijke kosten te
verwachten zijn voor ontmanteling en/ of afvoer van radioactleve bronnen, indien
de bedrijfsactiviteiten plotseling worden beëindigd. De aanlelding voor het
uitvoeren van het onderzoek betreft het faillissement van ThermPhos, waarbij
grote hoeveelheden radioactieve bronnen aanwezig zijn op het terrein van de
ondernemer.
Bij het onderzoek is gekeken naar de vorm waarin radioactieve bronnen
voorkomen en naar de omvang van radioactieve bronnen bij de verschillende
ondernemers. Aansluitend Is er een indeling gemaakt naar kosten voor
ontmanteling en/ of afvoer van radioactleve bronnen. Voor de indeling naar kosten
Is gebruik gemaakt van categorieën variërend van hoge kosten tot zeer lage
kosten.
Er zijn hoge kosten te verwachten bij ondernemers die natuurlijke radioactieve
bronnen voorhanden hebben ten behoeve van het verwerken en bewerken van
grondstoffen en ten behoeve van olie· en gaswinning (in totaal 12 ondernemers).
Deze ondernemers hebben doorgaans een groot volume aan afvalstoffen
voorhanden waarin zich radioactleve stoffen bevinden met lange halverlngstijden.
Bovendien zijn bij deze ondernemers In de meeste gevallen Installaties aanwezig
waarin zich radioactieve stoffen bevinden. Hiervoor zal ontmanteling en vrijgave
van de installaties moeten plaatsvinden.