Publicatie Laka-bibliotheek:
Brandstofinzet centrales

AuteurAlgemene Energie Raad
Datum1981
Classificatie 1.01.0.00/68 (ALGEMEEN)
Opmerking doublure cat.nr. 6.06.1.20/AE12
Voorkant

Uit de publicatie:

1. Inleiding
De AER heeft bij het verschijnen van deel 1, Algemeen, en deel 2, Kolen,
van de Nota Energiebeleid een advies uitgebracht aan de Minister van
Economische Zaken. In beide adviezen is de Raad ingegaan op de hoofdlijnen
van de gepresenteerde visie en op de beleidsaanbevelingen die daaruit
voortvloeien. De Raad realiseerde zich daarbij dat de nota pas kompleet
zou zijn met het verschijnen van deel 3, dat tot titel heeft gekregen Brandstofinzet
Centrales.
De Raad heeft overwogen hoe zij een advies over deel 3 van de Nota
Energiebeleid vorm zou geven. Er bestaat nl. bij de Raad enige aarzeling
om zich thans uit te spreken over de verdere toepassing van kernenergie
voor elektriciteitsopwekking - het hoofdthema van deel 3- met het oog op
de te organiseren Brede Maatschappelijke Diskussie. De Raad wil zich dan
ook in het voorliggende kommentaar beperken tot het plaatsen van enkele
kanttekeningen bij de Nota Energiebeleid deel 3, voor zover deze van
belang worden geacht voor de start van de Brede Maatschappelijke
Diskussie.
De Raad heeft reeds eerder zijn instemming betuigd met het voornemen
van de Regering om het Nederlandse aardgas spaarzaam te gebruiken,
zodat dit nog lang een reservefunktie kan behouden in de nationale
energievoorziening. De Raad heeft daarom met enige zorg kennis genomen
van de passage in het recent gesloten regeerakkoord over de mogelijkheid
van een grotere export van aardgas. De Raad zou het betreuren, indien er
zich een ontwikkeling zou voordoen, waarbij we aan de ene kant meer
schone brandstof zouden exporteren en aan de andere kant meer dure en
milieubezwaarlijke brandstof, zoals olie, moeten importeren. De Raad nam
voorts reeds met instemming kennis van de twee doelstellingen van het
energiebeleid: energiebesparing en diversificatie. De tweede doelstelling
kreeg naar de mening van de Raad een goede aanzet in deel 2 van de Nota
Energiebeleid. Inmiddels heeft de Raad eigener beweging geadviseerd
over een meer gericht beleid t.a.v. kolenverbruik in de industrie. De
mogelijkheid van een groter gebruik van steenkool in elektriciteitscentrales
dient afzonderlijk te worden bezien, mede in het licht van de huidige
omstandigheden (ekonomische ontwikkeling, energieprijzen).

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.