Publicatie Laka-bibliotheek:
Jaarverslag ANVS 2017

AuteurANVS
1-01-0-01-1.pdf
Datummei 2018
Classificatie 1.01.0.01/1 (ALGEMEEN - ANVS / KFD (TOEZICHTHOUDER))
Voorkant

Uit de publicatie:

Introductie
Op 1 augustus 2017 trad de wet in werking die van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) maakte. De ANVS bestond op dat moment als organisatie al enige tijd: sinds 1 januari 2015
als een bijzondere directie van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. De aanleiding om de ANVS op te
richten was tweeërlei: om de beschikbare kennis en expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
zoveel mogelijk te bundelen en om te voldoen aan de eis van het Internationaal Atoomagentschap IAEA dat de zorg voor de
veiligheid binnen de overheid op onafhankelijke wijze moet zijn georganiseerd, zonder de mogelijkheid voor bestuur en
politiek om daarin te kunnen interveniëren.

Veiligheid voorop
De ANVS ontstond door bundeling van een aantal organisaties uit de toenmalige ministeries van Economische Zaken en
Infrastructuur en Milieu. Het voorbereidend werk daarvoor was verricht door een werkgroep, in opdracht van de beide
secretarissen-generaal van de genoemde ministeries. De vliegende start die de ANVS moest maken was niet mogelijk
geweest zonder het uitstekende voorbereidende werk van allen die bij deze fase betrokken zijn geweest. Hen past op deze
plaats in het eerste officiële jaarverslag een gemeend woord van dank. Vanaf het moment van oprichting stond de ANVS
voor twee belangrijke taken: de vormgeving van de organisatie en zorg dragen voor de veiligheid van Nederland en zijn
inwoners. Met de aantekening dat de zorg voor de veiligheid altijd voorop stond.

Organisatie
De organisatorische vormgeving van de ANVS is dankzij de inzet van alle medewerkers op een goede manier en in gestaag
tempo tot stand gebracht. Onder leiding van een speciaal hiervoor benoemde transitiemanager en met grote betrokkenheid
van de medewerkers en de medezeggenschap zijn de verschillende fasen van het organisatietraject volgens plan doorlopen
en is iedereen geplaatst. Opmerkelijk en een grote verdienste van alle betrokkenen is dat de samensmelting van de
verschillende ‘bloedgroepen’, toch altijd een belangrijk aandachtspunt en soms een belemmering bij fusies, soepel,
geruisloos en snel is verlopen. Collega’s die, in verband met functiescheiding, voor de vorming van de ANVS werd ontmoedigd
om met elkaar samen te werken, bleken elkaar meteen te kunnen vinden op wat ons allen verbindt: passie voor de inhoud
en verantwoordelijkheid voor de veiligheid.

Formatie en kennismanagement
Op basis van een nadere analyse naar taken en formatie werd de ANVS in de gelegenheid gesteld om de formatie met
19 formatieplaatsen uit te breiden, waardoor deze nu 139 fte bedraagt. Sindsdien zijn in verschillende tranches nieuwe
collega’s aangetrokken. Het is heel belangrijk voor een kennisintensieve organisatie als de ANVS om er voor te zorgen dat
collega’s worden aangetrokken die over kennis beschikken die aansluit bij de taken en verantwoordelijkheden van de
organisatie. Het is dan ook zeer bemoedigend om te constateren dat de ANVS, waar sprake is van een kleine vijver waarin
moet worden gevist, een aantrekkelijke werkgever blijkt te zijn voor de specialisten waaraan ook de overheid behoefte
heeft. Mede door de ontwikkeling van het kennismanagement binnen de organisatie, en de koppeling daarvan aan ons
personeelsbeleid, bestaat er een goed beeld met betrekking tot de vraag over welke kennis de ANVS moet beschikken,
gelet op de voortdurende ontwikkelingen en wijzigende inzichten die zich voordoen ten aanzien van het veiligheidsdossier.
Er wordt in dat verband ook nadrukkelijk gestuurd op de vraag over welke kennis de ANVS zelf moet beschikken, c.q. welke
wordt verkregen via opdrachtverlening aan zogenaamde ‘technical support organisations’. Onder andere het RIVM is
daarbij een belangrijke kennispartner voor ons.

Integriteit
Voor een organisatie als de ANVS, die zich bezighoudt met veiligheidsvragen bij bedrijven en instellingen, is het wezenlijk
dat ook binnen de eigen organisatie een cultuur van veiligheid bestaat. Aan dit aspect wordt ook door het IAEA in
toenemende mate aandacht besteed. Medewerkers moeten op veilige en onbekommerde wijze informatie met elkaar en
met het management kunnen delen. Managers moeten openstaan voor tegenspraak en de kennis en informatie waarover
medewerkers beschikken respecteren en benutten in de beslissingen die zij nemen. Integriteit, collegialiteit en correcte
omgang met elkaar staan hoog geschreven in het vaandel van de ANVS. Meteen vanaf de oprichting zijn zowel een
vertrouwenspersoon als een functionaris voor integriteitskwesties benoemd. De laatste is ook verantwoordelijk voor
integriteitskwesties die extern, in relatie tot het optreden en fungeren van de ANVS (kunnen) spelen. Daarbij geldt dat de
ANVS elke melder of klokkenluider a priori serieus neemt en klachten en meldingen onderzoekt. In hoofdstuk 4.2 wordt
daarop nader ingegaan.

In het afgelopen jaar is het eerste belevingsonderzoek gehouden onder medewerkers van de ANVS. De uitkomsten laten
zien dat de medewerkers de ANVS als een prettige werkomgeving zien, maar dat men geregeld een hoge werkdruk ervaart en
dat het wenselijk is aandacht te besteden aan interne samenwerking en ontwikkeling & loopbaan. De resultaten zijn
besproken in het managementteam en hebben geleid tot een programma dat in 2018 voor de gehele organisatie wordt
uitgevoerd en waarbij de nadruk ligt op werkdruk en werkbeleving.