Publicatie Laka-bibliotheek:
Responsplan: Nationaal Plan Kenongevallenbestrijding

AuteurMin. VROM, KFD
1-01-0-60-39.pdf
Datumaugustus 2011
Classificatie 1.01.0.60/39 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Responsplan
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
              augustus 2009
              Versie 1.0
Voorwoord
De recente ramp met de kernenergiecentrales in Fukushima Japan benadrukt het belang van een gedegen voorbereiding en
adequate respons bij stralingsongevallen. Niet alleen ongevallen met kernenergiecentrales, maar ook transportongevallen
met nucleair materiaal en ongevallen met een installatie voor uraniumverrijking vragen om een getrainde
responsorganisatie.

Naar aanleiding van het stralingsongeval met de kernenergiecentrales in Tsjernobyl in april 1986 is in 1988 het Nationaal
Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) vastgesteld. Dit Nationaal Plan vormt de basis van de responsorganisatie.
Het Responsplan NPK is niet het nieuwe NPK, maar een toevoeging met werkbare oplossingen voor gesignaleerde
problemen in de NPK organisatie. Het Responsplan NPK 2011 beschrijft de nationale crisisstructuur bij stralingsongevallen.

Het Responsplan NPK heeft geen statisch karakter. Het is een levend document. Het beschrijft de situatie die op een bepaald
moment is vastgesteld. Maar beleid leeft en verandert. Ontwikkelingen zullen periodiek tot bijstelling en actualisering van
dit Responsplan NPK leiden.

Het verschil met versie september 2010 van het Responsplan NPK heeft met name betrekking op de veranderingen die
recent hebben plaatsgevonden, namelijk het in werking treden van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) op 1 oktober 2010,
de instelling van de ministeries Infrastructuur en Milieu (IenM), Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en
Veiligheid en Justitie (VenJ) en de opheffing van het ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM). Tevens is besloten de Leidraad Kernongevallenbestrijding (versie 2004) in 2012 te herzien en aan te laten sluiten op
deze versie van het Responsplan NPK. De kern van de nieuwe Leidraad Kernongevallenbestrijding betreft technische
uitgangspunten voor het operationele niveau. Het Responsplan NP