Publicatie Laka-bibliotheek:
Anti Kernenergie Beweging in Nederland

Auteurvd Broek, Meijnen
1-01-2-10-01.pdf
Datumdecember 1977
Classificatie 1.01.2.10/01 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

DE ANTI KERNENERGIEBEWEGING
IN NEDERLAND

De anti kernenergiebeweging is na de gebeurtenissen in Brokdorf en Malville en na de grote
Kalkardemonstratie van september 1977 weer in het brandpunt van de politieke
belangstelling komen te staan. Na een tweetal jaren van stilte op het gebied van het verzet
tegen kernenergie, lijkt een nieuwe fase in de anti kernenergiebeweging te zijn aangebroken.
In dit artikel wordt geprobeerd om de uitbouw van het nukleair industriële kompleks te
schetsen en wordt een histories overzicht gegeven van de ontwikkeling van het verzet
ertegen.
Uit: Paradogma, jrg.VIII, nr 4, december 1977

Bij het omzetten van de gescande tekst is de oorspronkelijke spelling
aangehouden, overduidelijke typefouten zijn verbeterd.

DE ANTI KERNENERGIEBEWEGING IN NEDERLAND
De toepassing van kernenergie staat in Nederland eigenlijk pas een paar jaar ter diskussie (1). Voordien leek
er tussen overheid, parlement, wetenschap, industrie en elektriciteitsproducenten grote konsensus te bestaan
over de noodzaak van industriële innovatie en ekonornische groei en — in dat kader - van uitbreiding van
toepassing van kernenergie.
Bezwaren en verzet die in de loop der jaren naar voren kwamen koncentreerden zich rond zaken als:
- gevaren van radioaktiviteit voor mens en milieu;
- de mogelijkheid van katastrofale ongelukken;
- gevaren van sabotage en terrorisme;
- vergrote kans op verspreiding van splijtbaar materiaal en daarmee van atoomwapens;
- het onopgeloste probleem van eeuwenlange veilige opslag van radioaktief afval.
Meer in het algemeen leek kernenergie kristallisatiepunt te worden van verzet tegen voortgaande
industrialisatie, milieuaantasting, verspilling van grondstoffen en schaalvergroting.
Door de aktuele krisis, gepaard gaande met grote werkloosheid wordt de politieke slagkracht van het verzet
tegen tomeloze en kritiek— loze uitbreiding van toepassing van kernenergie zwaar op de proef gesteld. De
kernenergielobby laat niet na te wijzen op het grote belang van kernenergie voor