Publicatie Laka-bibliotheek:
De Anti Atoombeweging

AuteurGottfried Mergner
1-01-2-10-18.pdf
Datumseptember 1977
Classificatie 1.01.2.10/18 (ANTI-KERNENERGIEBEWEGING - LANDELIJK/ACHTERGROND)
Voorkant

Uit de publicatie:

de anti-atoombeweging

tijdschrift voor
socialistiese theorie en politiek
Paradogma, jrg. VIII, nr. 2 sept. 1977


De anti-atoombeweging
Hoewel ik betrekkelijk abstrakt blijf, beperk ik me tot enkele
bespiegelingen over mijn eigen ervaringen als aktief strijder
tegen het atoomprogramma. Over de gevaren van de atoomenergie en
over het verzet tegen toepassing ervan is de laatste tijd enorm
veel gepubliceerd. Wat evenwel nog ontbreekt is omvattend systematies
onderzoek naar de politieke en ekonomiese gevolgen. Zo'n
onderzoek veronderstelt waarschijnlijk nog omvattender politieke
ervaringen.
Ik wil enkele punten aanroeren, die mijns inziens tot systematiese
vraoen ontwikkeld moeten worden.
De voorbereidingen die de staat treft om de tegenstanders van
atoomenergie te bestrijden, de planning van de manipulaties waarmee
dat gepaard gaat en tenslotte de konsekwentie en geweldeskalerende
uitvoering associeer ik met soortgelijke maatregelen en
planning in de voorbereiding en uitvoering van de beide laatste
wereldoorlogen. Het komt mij voor dat het kapitaal toen en nu in
vergelijkbare krisissituaties op dezelfde wijze probeert te reageren:
het gaat en ging in de wereldwijde afzetkrisis om een met
politieke middelen nagestreefde vermindering van de produktiekosten
en om politieke voordelen tegenover de konkurrentie op de
wereldmarkt. Deze wereld(markt)wijde dimensie geeft het hedendaagse
energieprogramma de schijn van noodlottige gekompliceerdheid.
Derhalve spreekt de Duitse Bondsregering de laatste tijd in
dit verband over de 'nationale' kwestie: het behoud van arbeidsplaatsen
en de groei van de produktie zouden alleen nog door atoomenergie
kunnen worden gegarandeerd.
Dit verklaart ook het onbeperkte gebruik van geweld, de eskalatie
van staatsgevJeld. De staat moet en moest zijn funktie voor het
kapitaal waarmaken en bewijzen. In 1914 ging het vooral om de
plundering van de Belgiese en Noordfranse grondstofgebieden door
Duitsland en om het behoud en de uitbreiding van de uitbuiting der