Publicatie Laka-bibliotheek:
Nota Radioactief Afval

AuteurMin. VROM
1-01-4-10-06.pdf
Datumapril 1984
Classificatie 1.01.4.10/06 (AFVAL - ALGEMEEN)
Opmerking Translated as 'Radioactive waste policy in the Netherlands', 1.01.4.10/10
Voorkant

Uit de publicatie:

SAMENVATTING
In deze nota wordt het regeringsstandpunt uiteengezet inzake het radioactief 
afvalbeleid. De uitgangspunten van het afvalbeleid worden op voorhand bepaald 
door stralingshygiënische criteria. De hoofdkenmerken van het radioactief 
afvalbeleid zijn isoleren, beheersen en controleren.

Voor de Nederlandse situatie is het noodzakelijk om een verwijderingsmethode te realiseren die de komende decennia kan worden toegepast voor alle categorieën radioactief afval. Mede op grond van financieel-economische overwegingen dient nu de voorkeur te worden gegeven aan opslag op land. Een dergelijke opslag is op een milieuhygiënisch verantwoorde manier uit te voeren. Binnen Nederland dient een locatie te worden gevonden waar zowel de verwerking als de opslag van kernsplijtingsafval en/of bestraalde splijtstofelementen kan worden gerealiseerd.

Met betrekking tot de locatiekeuze zal advies worden ingewonnen bij een commissie, die vooral aandacht zal dienen te besteden aan de bestuurlijke aspecten die met de locatiekeuze samenhangen.
Aan de hand van het advies van deze commissie zal een beslissing over de opslaglocatie worden genomen. Er wordt naar gestreefd deze beslissing voor 1 januari 1986 aan de Tweede Kamer mede te delen.