Publicatie Laka-bibliotheek:
Overeenkomst tussen Nederland en Frankrijk houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen

AuteurTractatenblad
1-01-4-40-12.pdf
Datumfebruari 2009
Classificatie 1.01.4.40/12 (AFVAL - OPWERKINGSCONTRACTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

16 (1979) Nr. 3

      T R A C TAT E N B L A D
                VAN HET


KONINKRIJK          DER     NEDERLANDEN

          JAARGANG 2009 Nr. 41


A. TITEL


Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
 en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst
inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde
       reactorbrandstof resterend radioactief afval;
             Parijs, 29 mei 1979


B. TEKST

  De Franse tekst van de in brieven vervatte overeenkomst is geplaatst
in Trb. 1979, 116.


 Op 9 februari 2009 is te Parijs een Overeenkomst tot wijziging van de
onderhavige overeenkomst tot stand gekomen. De Nederlandse en de
Franse tekst van de wijzigingsovereenkomst luiden als volgt:
  Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der
 Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende
  wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de
  verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen
  De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds,
  en
  De Regering van de Franse Republiek, anderzijds,
  Gelet op:
  – de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Ne-
derlanden en de Regering van de Franse Republiek van 29 mei 1979
inzake de verwerking van verbruikte splijtstoffen afkomstig van Neder-
landse kerncentrales;
41                 2

  – het contract voor de verwerking van Nederlandse verbruikte splijt-
stoffen van 20 maart 1978 en met name de aanhangsels 3 en 7 die res-
pectievelijk in 1993 en 2004 werden getekend tussen PZEM en CO-
GEMA (thans respectievelijk EPZ en AREVA NC genaamd);
  – de brief van de minister van Industrie van de Franse Republiek van
7 augustus 2006 waarmee de Nederlandse Regering op de hoogte werd
gebracht van een recente wijziging van de Franse wetgeving op het
gebied van duurzaam beheer van radioactieve stoffen en radioactief
afval;
  – het