Publicatie Laka-bibliotheek:
EPZ Jaarverslag 2021

AuteurEPZ
1-01-7-31-44.pdf
Datumjuli 2022
Classificatie 1.01.7.31/44 (ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - PZEM, EPZ)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord

            Visie EPZ in coalitieakkoord Kabinet Rutte IV

Evenals in 2020 heeft de COVID-19 pandemie ook in 2021 veel impact gehad op het werk bij EPZ. Ondanks de soms
complexe situaties op het werk en bij medewerkers thuis zijn we er met elkaar zakelijk gezien toch in geslaagd om
er een succesvol jaar van te maken.

Naar aanleiding van de klimaatdiscussie was er in het verslagjaar veel en nadrukkelijk aandacht voor kernenergie
als optie om de CO2 uitstoot terug te dringen. Een jaar nadat EPZ haar visie hierover had toegelicht tijdens een
Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer, werden de belangrijkste onderdelen daarvan opgenomen in het coalitie-
akkoord van Kabinet Rutte IV. Het kabinet wil laten onderzoeken of de huidige kerncentrale na 2034 nog langer in
bedrijf kan blijven. Ook wil het kabinet twee nieuwe kerncentrales bijbouwen. EPZ is nauw betrokken bij deze
ontwikkelingen. EPZ ziet met een actieve rol van de overheid hernieuwde kansen om een blijvende bijdrage te
leveren aan het realiseren van de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.

Kernenergie
De huidige kerncentrale is 86% van de tijd op vol vermogen beschikbaar geweest. Doordat in de jaarlijkse
onderhoudsstop veel uitgesteld werk van 2020 is uitgevoerd heeft deze stop iets langer geduurd dan gepland.
Over het gehele jaar is desondanks 3.618 GWh CO2-vrije elektriciteit aan het net geleverd. Dat is 15% van de
CO2-vrije opwek in Nederland en 100% van de CO2-vrije opwek zonder subsidie. Het was genoeg om bijna alle
huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien.

De CO2-vrije elektriciteit uit de kerncentrale was winstgevend. De ontwikkeling van de marktprijs in 2021 was
gunstig in vergelijking met de afgelopen jaren. Hiervoor is vanuit de provinciale en landelijke politiek veel
belangstelling.

Windenergie
De windturbines hebben 39 GWh aan de markt geleverd. Dat is meer dan genoeg om de gehele gemeente Borsele
met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.