Publicatie Laka-bibliotheek:
Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Verhoging splijtstofgehalte en splijtstofverrijkingsgraad bij de kernenergiecentrale van EPZ te Borssele

AuteurCommissie MER
Datummei 1996
Classificatie 1.01.8.23/11 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

INLEIDING

De N.V. Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), de eigenares 
van de kernenergiecentrale te Borssele, is van plan om in deze centrale splijt- 
stofelementen met een hogere verrijkingsgraad en een iets hogere splijtstofinhoud
te gaan gebruiken. Hiervoor heeft ze een aanvraag ingediend voor een vergunning 
op grond van de Kernenergiewet. Tezamen met deze aanvraag is een milieu-
effectrapport (MER) ingediend.

De bevoegde instanties voor de vergunningverlening, de ministers van Economische
Zaken (EZ), van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), hebben in een kennisgeving op 6 maart 1996 de vergunningaanvraag en het MER 
openbaar gemaakt (1). Op 28 februari stelden zij tevens de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid advies uit te brengen over het 
milieu-effectrapport (2).

De werkgroep, die namens de Commissie voor de m.e.r. dit advies uitbrengt, is 
dezelfde die in een eerder stadium over de richtlijnen voor het MER adviseerde (3).
Deze werkgroep wordt verder aangeduid als 'de Commissie'.

De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende informatie bevat om het
milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en daarbij op 
grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) getoetst:
• aan de richtlijnen voor het MER (4). zoals vastgesteld in november 1995;
• op eventuele onjuistheden (5);
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER (6).

Bij de toetsing heeft de Commissie ook de inspraakreacties en adviezen betrokken.
die zij in afschrift van het bevoegd gezag heeft ontvangen (7).

Hoofdstuk 2 van dit advies bevat het hoofdoordeel over het MER In hoofdstuk 3 
geeft de Commissie opmerkingen over het MER met aanbevelingen/ conclusies en 
die in het vervolg van de besluitvorming of bij de evaluatie achteraf betrokken 
kunnen worden.

1 Zie bijlage 2.
2 Zie bijlage 1.
3 Voor samenstelling van de werkgroep en projectgegevens zie bijlage 3.
4 Wm, artikel 7.23, lid 2.
5 Wm, artikel 7.23. lid 2.
6 Wm, artikel7.10.
7 Voor een lijst van deze reacties zie bijlage 4.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.