Publicatie Laka-bibliotheek:
Veiligheidsrapport Kernenergiecentrale Borssele - VR15 versie 1

AuteurEPZ
1-01-8-23-30.pdf
Datumnovember 2015
Classificatie 1.01.8.23/30 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Opmerking VR15 Versie 1 Het originele pdf is aanwezig in de bibliotheek van Laka. Vanwege de grootte (10Mb) staat een verkleinde versie op het web.
Het origineel is ook beschikbaar op de site van de toezichthouder ANVS.
Voorkant

Uit de publicatie:

1. INLEIDING
1.1   VEILIGHEIDSRAPPORT

Het voorliggende veiligheidsrapport (VR) bevat een beschrijving van de installatie van de
kernenergiecentrale Borssele (KCB) alsmede een beschrijving van de genomen maatregelen ter
bescherming van mensen, dieren, planten en goederen. Hierin zijn zowel maatregelen ter
voorkoming van gevaar, schade of hinder tijdens normaal bedrijf begrepen, als beschermende
maatregelen tegen gevaren die voortvloeien uit redelijkerwijs mogelijk te achten ongevallen die
een radiologische besmetting van de omgeving tot gevolg zouden kunnen hebben.

In het veiligheidsrapport worden de functionele eisen, globaal ontwerp en de grenswaarden ten
aanzien van de veiligheid gegeven alsmede de hoofdkenmerken van de uitvoering. Tevens
worden zowel getalswaarden van resultaten van ontwerpberekeningen en analyses als veelal
indicatieve getalswaarden van fysische grootheden, capaciteiten, afmetingen etc. gepresenteerd.
De genoemde functionele eisen, marges ten opzichte van de veiligheidsgrenzen en
hoofdkenmerken van de uitvoering mogen niet zondermeer gewijzigd worden door wijzigingen in
de installatie.

Het VR bestaat uit 15 hoofdstukken en behandelt alle essentiële aspecten die voor een
veiligheidstechnische beoordeling van de installatie nodig zijn. De hoofdstukindeling is conform
NVR GS-G-4.1.

Allereerst wordt een samenvattende beschrijving van de installatie gegeven (hoofdstuk 2).
Vervolgens worden veiligheid en organisatie (hoofdstuk 3) en de vestigingsplaats (hoofdstuk 4)
beschreven. De algemene ontwerpprincipes die gehanteerd zijn bij het ontwerp van de centrale
worden beschreven in hoofdstuk 5. Vervolgens worden de systemen die van belang zijn voor de
veiligheid en de bedrijfsvoering van de installatie en de elektrische en besturingssystemen
behandeld (hoofdstuk 6). In het hoofdstuk 7 over de veiligheidsanalyses wordt uitgaande van
een uitgebreid ongevallenspectrum aangetoond, dat deze ongevallen beheerst worden zonder
de uit het Nederlandse risicobeleid afgeleide dosiscriteria voor ontwerpongevallen te
overschrijden. De inbedrijfstelling en normale bedrijfsvoering van de installatie worden
beschreven in de volgende twee hoofdstukken (hoofdstukken 8 en 9). In hoofdstuk 10 worden de
Technische Specificaties beschreven. De aspecten met betrekking tot de stralingsbelasting van
mens en milieu bij normaal bedrijf worden in hoofdstuk 11 behandeld. In hoofdstuk 12 en 13
worden respectievelijk het alarmplan en de (niet-)nucleaire milieuaspecten beschreven.
Vervolgens worden de voorzieningen in de installatie beschreven om het radioactief afval te
beheersen en af te voeren (hoofdstuk 14). In hoofdstuk 15 wordt op hoofdlijnen beschreven hoe
de centrale te zijner tijd definitief buiten bedrijf zal worden gesteld.