Publicatie Laka-bibliotheek:
Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelicht

AuteurA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult
1-01-8-53-19.pdf
Datummaart 2018
Classificatie 1.01.8.53/19 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking (gepubliceerd 16 april 2018)
Voorkant

Uit de publicatie:

Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelicht
ABDTOPConsult
André de Jong, Dick Hoogendoorn
22 maart 2018
(gepubliceerd 16 april 2018)

Inhoud
1 Samenvatting 9
2 Inleiding: de historische context en de taakopdracht aan de werkgroep 12
3 Het nieuwe basispad 19
4 Twee voorstellen voor verbetering van de samenwerking tussen NRG en
COVRA 26
5 Out-of-the-box varianten 31
6 Opties voor dekking extra kosten 38
7 Slotbeschouwing: het resulterende beeld 41
Bijlagen 44
Bijlage 1 Taakopdracht aan auteurs (op 14 september 2017 geaccordeerd door HAW) 45
Bijlage 2 Twee opties voor intensievere samenwerking tussen NRG en COVRA: naar een
integraal beheer van historisch radioactief afval (opgesteld door NRG en COVRA) 46
Bijlage 3 Jaarlijkse productie van de 1647 RAP-vaten 51
Bijlage 4 Overzicht geraamde kosten nucleaire erfenis Petten in miljoenen euro’s 53
Bijlage 5 Overzicht financiering verwachte kosten nucleaire erfenis Petten 54

1 Samenvatting
Samenvatting conclusies en antwoorden op de vragen uit de taakopdracht
Om de vragen uit de taakopdracht te kunnen beantwoorden is eerst een nieuw,
tussen NRG en COVRA afgestemd, basispad opgesteld. Dit leidt tot een verhoging
van de verwachte kosten voor verwerking van het historisch afval en de
ontmanteling tot € 254 miljoen ten opzichte van € 104 miljoen die eind 2016 door
NRG werd voorzien. Een stijging van de kosten dus met € 150 miljoen. Voorts moet
worden bedacht dat in het bedrag van € 104 miljoen een bedrag van € 69 miljoen is
opgenomen dat door NRG in de periode tot 2026 nog verdiend moet worden1.
Dit bedrag is dus inherent onzeker.
De toename met € 150 miljoen is als volgt te verklaren:
• € 43 miljoen extra voor verwerking van het historisch afval door een reeks
technische en organisatorische kosten die bij afstemming tussen NRG en COVRA
naar voren zijn gekomen;
• € 74 miljoen voor toekomstige sanering en ontmanteling van gebouwen,
gebaseerd op een nieuwe analyse door het Britse bureau Atkins;
• € 33 miljoen voor onzekerheid in de ontmantelingskosten op basis van de
verwachte introductie van regelgeving over financiële zekerheidstelling; de
zekerheidstelling kan ook via een garantie worden vormgegeven; in dat geval
komt de kostenstijging uit op € 117 miljoen.
Vragen 1 en 2: wat zijn de opties om kosten te besparen en wat is het effect op de
totale kosten? Conclusie is dat van de acht onderzochte out of the box opties
potentieel twee opties besparingen opleveren: introductie van een plasmaoven of
introductie van TN-Multi Waste containers waarmee de afvalketen kan worden
vereenvoudigd. De onderbouwing ervan is op dit moment echter te onzeker om de
bedragen te kunnen inboeken; het gaat ruwweg om bedragen in de orde van
grootte van € 5-10 miljoen. De twee opties verdienen wel nader onderzoek.
Tot slot sluiten ze elkaar deels uit.