Publicatie Laka-bibliotheek:
Medische isotopen en de Pallasreactor. Een onbegrijpelijk project

AuteurPettemerduinen, Duinbehoud, Het Zijper Landschap
1-01-8-55-25.pdf
Datumjuli 2022
Classificatie 1.01.8.55/25 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting
Het initiatief voor de nieuwe kernreactor in de duinen van Petten is 
inmiddels 20 jaar oud.

Er is al veel over geschreven. Kenmerkend is dat de reden waarom de reactor 
nodig is wordt beschreven in de zogenaamde “Business Case”. Deze is geheim 
voor de burger. 

Het Pallasproject is steeds uitgegaan van private financiering, maar geen 
enkele partij heeft hiervoor het geld op tafel willen leggen. Inmiddels wordt 
aan de rijksoverheid gevraagd dit wel te doen. Het gaat om een totale 
investering van 2 miljard Euro.

Tot nu toe heeft de overheid (provincie en Rijk) honderden miljoenen al in 
het project gestoken, als “lening”. Hiermee wordt het project gaande gehouden.

Daarnaast is er een ongekende lobby voor de reactor, naar de overheid toe, 
betaald met geld van dezelfde overheid.

Er moet dus wel sprake zijn van een groot probleem dat met de bouw van de 
reactor wordt opgelost: dreigende schaarste aan medische isotopen, dan wel
 “leveringszekerheid”.

In dit document wordt hierop ingegaan en aangetoond dat dit niet klopt, de 
huidige en toekomstige isotopen worden met andere technologie en/of door 
andere partijen geproduceerd. Het rijtje relevante isotopen is zeer klein, 
Pallas geeft zelf aan er een aantal niet te gaan maken en voor iedere 
overblijvende isotoop van enig (toekomstig) belang is er alternatieve 
productie al gaande of binnenkort realiteit.

Kortom, Pallas lost een probleem op dat er niet is en niet gaat komen, 
maar er komt wel een extreem dure installatie in het kostbare Natura-
2000-gebied in de Pettemerduinen, met grote stikstofdepositie tijdens de 
bouw, die enorme hoeveelheden zoet koelwater gaat onttrekken en die 
gezien de radioactiviteit tijdens en na gebruik tientallen jaren het 
duingebied bezet, een mensenleven lang.

Het is onbegrijpelijk dat men deze locatie heeft gekozen.