Publicatie Laka-bibliotheek:
Statuten COVRA

AuteurCOVRA
1-01-9-10-50.pdf
Datumnovember 2015
Classificatie 1.01.9.10/50 (COVRA - ALGEMEEN)
Opmerking Van covra.nl
Voorkant

Uit de publicatie:

STATUTEN
30 november 2015
          www.covra.nl


                2015.00337.O1/CR
 definitief concept d.d. 30 november 2015

 STATUTENWIJZIGING
 CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIO-AKTIEF AFVAL (COVRA) N.V.

Annex: notulen BAVA

Op acht februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Marcellinu
Henricus Antonius Maria Oonk, notaris gevestigd te Vlissingen:
de heer ir. Jan BOELEN, geboren te Emmen op veertien april
negentienhonderdzestig, wonende te 2631 WJ Nootdorp, gemeente Pijnacker
Nootdorp, Hof van Koningsveld 4, houder van Nederlands paspoort met kenmerk-
NNLDKHJ28, afgegeven te Pijnacker Nootdorp op dertig oktober tweeduizend-
vijftien, gehuwd;
te dezen handelende als zelfstandig bevoegd directeur van de te Middelburg
gevestigde naamloze vennootschap: CENTRALE ORGANISATIE VOOR-
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V., kantoorhoudende te 4455 TW Haven -
8601, Nieuwdorp, Spanjeweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de-
Kamer van Koophandel onder nummer 22029665, en als zodanig deze
ve n nootschap rechtsgeldig vertegenwoordgend.
De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op
zevenentwintig januari tweeduizend zestien te Den Haag gehouden algemene
vergadering van aandeelhouders van COVRA N.V., voornoemd- in welke       -
vergadering hij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd -
hierbij de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel
komen te luiden als volgt:                         -