Publicatie Laka-bibliotheek:
COVRA Jaarrapport 2019

AuteurCOVRA
1-01-9-10-54.pdf
Datummei 2020
Classificatie 1.01.9.10/54 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

JAARRAPPORT
2019
     www.covra.nl
Voorwoord

Het is mij een genoegen het Jaarrapport van COVRA N.V. over 2019 te introduceren.          niet rond, het wordt zorgvuldig beheerd en nauwgezet gecontroleerd. Bovendien werken we
Het was een jaar waarin grote voortgang is geboekt op een aantal belangrijke dossiers.       aan een praktische eindoplossing voor het radioactieve afval.
Zo vordert de bouw van de uitbreiding van het opslaggebouw voor hoogradioactief afval
gestaag. Medio 2021 kan de nieuwe extensie in gebruik genomen worden. Dan is er 50 m3        Net als in voorgaande jaren hebben zich geen veiligheids- of milieuincidenten voorgedaan. De
extra opslagcapaciteit voor warmteproducerend hoogradioactief afval beschikbaar.          medewerkers van COVRA zijn trots op de bijdrage die ze hieraan hebben kunnen leveren en op
                                                  de bijdrage die ze op dagelijkse basis leveren aan het publieke belang.
Bij NRG in Petten ligt nog radioactief afval uit de vorige eeuw opgeslagen, dat uiteindelijk
allemaal moet worden afgevoerd naar COVRA. De afvoer is door nauwe samenwerking tussen       COVRA bewaakt radioactief afval voor de lange termijn en ziet sterke parallellen met het
COVRA en NRG in 2019 goed op gang gekomen.                             bewaken en bewaren van kunst, cultuur en erfgoed. Zo hebben collecties van Zeeuwse musea
                                                  en archieven een veilige plek gekregen. Medio 2019 is gestart met de voorbereiding van de 50e
Het vernieuwde beleggingsbeleid heeft zeer positief bijgedragen aan het financieel resultaat.    kunsttentoonstelling bij COVRA. Voor deze jubileum-
Door meer te beleggen, effectiever te sturen op kosten, een meer gedetailleerde toekomst-      expositie is kunstenaar Rem van den Bosch aan de
analyse en een consequent prijsbeleid op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’, wordt    slag gegaan met een thema dat hem na aan het
2019 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit is voor het eerst in 8 jaar.       hart ligt: de Seven Generations-filosofie van de Six
                                                  Nations, de oorspronkelijke Amerikanen. Bij iedere
De bedrijfscultuur is sterk bepalend voor hoe een organisatie presteert. Een gezonde bedrijfs-   maatschappelijke beslissing bedenken zij wat die
cultuur is een essentiële voorwaarde voor een hoog veiligheidsniveau. Daarom is 2019        betekent voor de komende zeven generaties.
gebruikt om met de hele organisatie na te denken over de vraag ‘In welk bedrijf willen wij     De expositie met de naam #7 was in februari en
werken?’. Het resultaat van deze gesprekken is uitgewerkt in een aantal toekomstgerichte      maart 2020 bij COVRA te zien. In dit jaarverslag
principes waarin staat hoe we met elkaar om willen gaan. Centraal hierin staan onze         ziet u enkele beelden die afkomstig zijn van deze
kernwaarden vakmanschap, openheid en continuïteit. Een eenmalige actie is niet voldoende,      expositie.
daarom is het verankeren van de bedrijfscultuur een strategisch speerpunt
voor COVRA.                                             Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen
                                                  hebben of suggesties, dan hoor ik dat graag van
COVRA is in essentie een industrieel afvalbedrijf en staat midden in de maatschappij.        u. Ik nodig u ook uit om eens langs te komen om
De diverse grote maatschappelijke vraagstukken gaan dan ook niet aan ons voorbij.          ons mooie bedrijf met eigen ogen te zien. Op onze
De klimaatdiscussie, de Brexit, druk op de arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van medische      website vindt u meer informatie over rondleidingen
zorg, zijn onderwerpen die afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws kwamen. De nucleaire       bij COVRA.
sector in Nederland is relatief klein, maar zeer divers en kan daardoor een waardevolle
bijdrage leveren aan een aantal van deze vraagstukken. De rol van nucleaire technologie in de    Jan Boelen
CO2-reductie en de ontwikkeling van medische isotopen kregen de afgelopen jaren al de nodige    Directeur COVRA N.V.
aandacht. De doelstelling van COVRA is niet om initiatieven op deze gebieden te propageren,
maar om die te faciliteren door een solide nationale infrastructuur voor radioactief afval aan te
bieden. Wij zorgen ervoor dat, ongeacht welk initiatief gekozen wordt, het afval in ieder geval
geen probleem voor de samenleving zal zijn. We verzamelen het afval op één plek; het zwerft