Publicatie Laka-bibliotheek:
COVRA Jaarrapport 2020

AuteurCOVRA
1-01-9-10-56.pdf
Datumapril 2021
Classificatie 1.01.9.10/56 (COVRA - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
Voor u ligt het Jaarrapport van COVRA N.V. over 2020; een buitengewoon jaar voor ons allemaal.
Al in het begin van het jaar nam COVID-19 de wereld in haar greep. Bij het beheer van radioactief
afval staan veiligheid en gezondheid altijd centraal, maar ook wij moesten leren omgaan
met de nieuwe situatie. Het werk moest doorgang vinden op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau
èn met inachtneming van alle nieuwe en noodzakelijke maatregelen. Uiteindelijk kunnen we
- hoewel het jaar voor een deel heel anders is verlopen dan verwacht - toch positief
terugkijken op 2020. Ondanks de onvoorziene omstandigheden en de zorgen om familie,
vrienden en collega’s is er veel gerealiseerd.
Thuiswerken heeft kansen geboden om de organisatie versneld te digitaliseren, data extern te
ontsluiten en werkprocessen te stroomlijnen. Ook heeft de organisatie afgelopen jaar de
crisisplannen geactualiseerd. Bij COVRA op locatie is nagenoeg geen sprake geweest van COVID-19
besmettingen onder personeel, echter bij grootschalige uitval van medewerkers zou de kans
kunnen bestaan op ontwrichting van de dienstverlening. Dit kan versterkt worden indien ook
leveranciers en dienstverleners niet beschikbaar zijn. De aanvoer van middelen komt dan onder
druk te staan. Voor kritische bedrijfsbenodigdheden, bijvoorbeeld emballage, wordt nu naar
minimaal twee actieve leveranciers gestreefd. Daarnaast is de investering in een grotere
magazijncapaciteit (Transport- en LogistiekGebouw) naar voren gehaald om zodoende een
extra voorraad emballage te kunnen aanhouden voor als levertijden van leveranciers door
COVID-19 worden vertraagd.
De operationele financiële resultaten zijn in lijn met de verwachting uitgekomen. De waarde
van ons beleggingsportfolio is na de heftige daling van de beurzen rond maart, in de tweede
helft van het jaar sterk hersteld. Het positieve beleggingsresultaat was echter onvoldoende
om de rentelasten te dekken. Het jaar wordt dan ook met een licht negatief netto resultaat
afgesloten.
Veiligheid voor onze medewerkers en onze omgeving is het uitgangspunt voor de activiteiten
bij COVRA. In het afgelopen jaar is een tienjaarlijkse fundamentele veiligheidsanalyse
uitgevoerd (10EVA) waarbij eigenlijk alle aspecten van ons bedrijf bekeken zijn. Hierbij wordt de
internationaal gebruikelijke systematiek van de IAEA gebruikt. Ondanks het feit dat veiligheid
bij COVRA al op een zeer hoog niveau is, zal de analyse gebruikt worden om dit in de komende
periode nog verder te versterken.

Een gezonde bedrijfscultuur is daarbij voorwaarde voor een hoog veiligheidsniveau.
De voortdurende inspanning op dit gebied heeft ons als organisatie geholpen om te gaan
met de aanhoudende onzekerheid over de ernst en duur van de pandemie. Het in 2019
ingezette programma ‘Wij zijn COVRA’ is in 2020 verder uitgewerkt en heeft bijgedragen aan
het weerbaarder maken van de organisatie. Het organisatiecultuuronderzoek, dat afgelopen
jaar is uitgevoerd, heeft laten zien dat onze werknemers zich op dit moment meer betrokken
voelen dan uit eerdere evaluaties naar voren kwam.
COVRA beschikt over een veelheid aan geavanceerde verwerkingstechnieken voor radioactief
afval. De huidige verbrandingsovens zijn aan het einde van hun levensduur en moeten derhalve
vervangen worden. We hebben het besluit genomen om te starten met een detailonderzoek
en ontwerp voor een plasma-oven. Een plasma-oven maakt gebruik van een geavanceerde,
volledig elektrische verbrandingstechniek op zeer hoge temperatuur. De oven kan een veelheid
aan afvalsoorten verwerken, waarbij een relatief inerte en stabiele slak overblijft die simpel
voor lange termijn opgeslagen kan worden.
COVRA speelt ook een centrale rol in het afvoeren, verwerken en opslaan van het historische
afval van NRG in Petten. Voor dit afval wordt een nieuwe verwerkings- en opslaggebouw
gerealiseerd op het terrein van COVRA. Dit MOG (Multifunctioneel OpslagGebouw) zal ook
plaats gaan bieden aan toekomstig ontmantelingsafval. Het gebouw is naar verwachting
operationeel in 2026.
Iedere vijf jaar blikt COVRA vooruit op de komende periode. Met de afronding van onze nieuwe
toekomstverkenning ‘voorwaarts denkend, denkend doen’, zetten we de eerder ingezette lijnen
voort voor de periode tot 2025. In de verkenning staan de begrippen: professionaliteit,
ketenintegratie, dienstverlening en kennisbeheer centraal. Een belangrijk onderdeel op het gebied
van kennisbeheer is het nieuwe onderzoeksprogramma naar de realisatie van een toekomstige
geologische eindberging voor radioactief afval. Het onderzoeksprogramma bouwt voort op het
eerdere OPERA-programma en is internationaal breed gepresenteerd. Het programma is uniek
in de zin dat het ons in staat stelt om onze kennisbehoefte op een gestructureerde manier
in te vullen en door het delen van die kennis toegang te krijgen tot veel grotere buitenlandse
ontwikkelingen.

Naast ons eigen onderzoeksprogramma naar de eindberging heeft COVRA ook het voorzitterschap
en het secretariaat van de nieuwe vereniging ERDO op zich kunnen nemen. ERDO is
een samenwerkingsverband van Europese partijen om te onderzoeken of een gezamenlijke
multinationale eindberging te realiseren zou kunnen zijn en onder welke randvoorwaarden.
Dit is interessant voor organisaties, die net als COVRA, verantwoordelijk zijn voor relatief
kleine hoeveelheden hoogradioactief afval.
2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar. Gedurende 2020 kantelde de perceptie
van kernenergie. In het licht van de noodzakelijke transitie naar CO2-vrije energievoorziening
veranderende partijen, die traditioneel tegen kernenergie waren, hun positie van ‘niet
bespreekbaar’ naar ‘wellicht mits’. Werd in 2016 nog gedebatteerd om de kerncentrale van
Borsele vroegtijdig te sluiten, nu wordt er gesproken om de centrale langer open te houden
en wellicht nieuwe centrales te bouwen. Op verschillende plaatsen heeft COVRA een bijdrage
kunnen leveren aan het debat door aan te geven dat met zorgvuldig beheer, radioactief afval
geen obstakel vormt voor nieuwe nucleaire ontwikkelingen en toepassingen.
De geschetste ontwikkelingen zouden voorbij gaan aan het feit dat er heel veel werk door onze
medewerkers is verzet om COVRA’s bedrijfsvoering continu op het hoogste niveau te houden
onder zeker dit jaar zeer complexe omstandigheden. We zijn er in geslaagd het jaar succesvol
af te sluiten en belangrijke initiatieven voor de toekomst te starten. We kunnen daar, hoe raar
het onder omstandigheden ook klinkt, tevreden op terug kijken. De medewerkers van COVRA
zijn trots op de bijdrage die ze kunnen leveren aan het publieke belang.
Mocht u na het lezen van dit verslag nog vragen hebben of suggesties, dan hoor ik dat graag
van u. Ik nodig u ook uit om - zodra de omstandigheden dit weer toelaten - eens langs te
komen om ons mooie bedrijf met eigen ogen te zien. Op onze website vindt u meer informatie
over rondleidingen bij COVRA.

Jan Boelen
Directeur COVRA N.V.