Publicatie Laka-bibliotheek:
Rapport van de Interdepartementale werkgroep belast met het onderzoek ’de zaak Khan’

AuteurWerkgroep onderzoek zaak-Khan
4-02-7-10-02.pdf
Datumoktober 1979
Classificatie 4.02.7.10/02 (PAKISTAN - KHAN & NETWERK)
Voorkant

Uit de publicatie:
 Hoofdstuk 1: Inleiding
  Op 28 maart j.l. werd in een uitzending van het Zweites
  Deutsches Fernsehen medegedeeld dat Pakistan toegang had weten
  te krijgen tot de Troika-UC-technologie via Dr.Ir. A.Q. Khan,
  die van 1972-1975 in Nederland betrokken was bij De-werk.
  Op grond van deze mededeling werd onmiddellijk gestart met
  een nader onderzoek, dat werd geïntensiveerd toen begin juni
  uit het buitenland werd vernomen, dat in Pakistan centrifuges
  zouden werken, die identiek zouden zijn aan Nederlandse
  centrifuges voor uraniumverrijking van het eerste uur. De
 werkgroep, die totstand Kwam       tegelijk met de intensivering
  van het onderzoek, heeft zich vervolgens tot taak gesteld om:
   Khan's activiteiten in Nederlanc:. nader te bezien;
  - na te gaan oi vanuit Nederland ~aterialen zijn toegeleverd
   aan Pakistan, in strijd met terza~e geldende uitvoer-
   bepali::1gen;
   de vraag te bestuderen of en in noeverre besta&lde veilig-   beter kUIme.'l. worden nageleefd en
                  controle daarop kan v.. .o rden verbete:
  - nader te evalueren of er nog andere maatregelen nodig
   zouden zijn om ongewenste kennisover~racht te voorkomen.


-Kob:fastuk 2: Kort overzicht-van ehkelt: belangrijke gebeurtenissE
       ~ over de ontWikkelina van een Fakistaans Ue-project
 De berichtgeving, dat Pakistan met gebruikmaking van een
 eigen uraniumverrijkingsproject, gestoeld op kennis van het
 Ue-procédé van de Troikalanden, niet vreedzame doeleinden
  zou nastreven, heeft zowel in het buitenland als in ons land
 geleid tot grote opschudding.
 Niet alleen in het buurland van Pakistan, India, ont:::tond
 ongerustheid: ook Israël voelde zich, blijkens de inhoud van
 de brief van 17 mei j.l. aan onze Minister-President direct
 in zijn bestaan bedreigd, gezien de naar zijn mening bestaandE
 nauwe relaties tussen Pakistan en enkele meer radicale
  landen/groepen in het Midden-Oosten. Verder hebben onze                              GEHEIM