Publicatie Laka-bibliotheek:
Risicoberekening transport per spoor van KCB splijtstofelementen

AuteurNRG
6-01-8-25-03.pdf
Datumjanuari 2000
Classificatie 6.01.8.25/03 (TRANSPORTEN - NEDERLAND - VAN/NAAR OPWERKINGSFABRIEKEN/OPSLAG)
Opmerking Vrijgegeven nalv een Wob verzoek van Greenpeace in 2009.
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting

In het bder van de unvraag van een vergunning voor een aantal transporten per spoor van
bestraalde splijtstofelc:utenten van de kemccotrale Borssele naar Frankrijk, heeft het Bevoegd
Gezag gevraagd de risico's V8ll deze transporten op het Nederlandse deel van de transportroute te
berekenen en aan bet Bevoegd Gezag te rapporteren.

De splijtstofelementen worden vc::tVocrd in daarvoor gecc:rtificee.rde containers, type TN17n, die
maximaal 7 elementen per container zullen bevatten. Bjj de berekeningen mag in goede
benadering worden aangenomen dat bet risico evenredig is met het aantal getransporteerde
containers. In de onderhavige studie zijn de berekeningen geba.seenl op 3 transporten per jaar.
waarbij per transport 3 containers worden vervoerd.

De risico •s \'OOf de omwonenden. personeel en de gebruikers van de wegen en spoorwegen
waarover deze transponen zullen plaatsvinden. zijn berekend overeenkomstig een methodiek die
destijds door ECN in opdracht yan de overheid is ontwikkeld. De resultaten van deze berekening.
die uitgaat van het vcrvoer van 9 cootainers per jaar met een maximum van 3 containers per
transport. kunnen als volgt worden samengevat:

Regulier trtHJSport
Het radiologisch risico van omwonenden en ve.tkeersdeelnemer5 bij regulier transport is
gekwantificeerd als de individuele effectlove dosis die jaarlijks door deze personen wordt
ontvangen als een gevolg van de blootstelling aan ioni&erende straling afkomstig van de
transporten. De individuele effectieve dosis van de groep van meest blootgestelde omwonenden
langs het grootste deel van het traject bedraagt maximaal 0,042 JJ.Sv J>eJ" jaar. Voor omwonenden
nabij het rangeerterrein bij station Roosendaal bn, als iedere trein met containers met gebruikte
splijtstofelementen twee uur op dezelfde plek zou stilstaan. de jaarlijkse dosis oplopen tot 6,5
J!Sv.

Hot radjologisch risico van remgers is berekend voor zowel reizigers die op het perron wachten
op een trein, terwijl de trein met containers met splijtstofelementen het station passeert. als voor
reizigeno in een trein die wordt gepassee.rd door de trein met containers met spHjtstofdementen.
Indien de reiziger aan alle transporten wordt blootgesteld. bedrxagt de maximale dosis
0,57 JJ,Sv/jaar. V oor het deel van het transport dat over de weg plaatsvindt (van de
komenergiecentrale naar de haven). is berekend dat de meest blootgestelde weggebruiker
(waarvan is verondersteld dat deze j&arliJKs aan alle wegtransporten wordt blootgesteld) een dosis
ontvangt van maximaal 0,88 J,.ISv per jaar.


Op basis van studies in Groot BrittanniE en Duitsland is geconcludeeni, dat de in een jaar te
ontvangen dosis voor modeworkers van het overslagbedrijf die de containers van de vrachtwagen
op de trein plaatsen, kleiner is dan 100 J,LSv.