Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

KernafvalHans Codée, tot 1 juni directeur en nu adviseur van de Covra, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, heeft eind vorige week op een bijeenkomst in Santander (Spanje) een voorstel gedaan om al het Europese radioactief afval centraal op te slaan op een eiland in de Noordzee. Dat eiland in de vorm van een tulp moet dan speciaal daarvoor aangelegd worden, melden Spaanse media.
Volgens de Covra is alles wat Codée oorstelt van te voren besproken, maar wil verder geen mededelingen doen over de status van dit specifieke voorstel. De woordvoerder is met verlof en Codée zelf is afwezig.
Nederland heeft officieel geen plannen voor internationale opslag; volgens de officiële planning gaat Nederland daar pas rond het jaar 2080 over beslissen. In een officiële verkennende studie naar 'lange termijn beheeropties' van de Nederlandse regering van oktober 2013, wordt die optie helemaal niet uitgewerkt: er staat: "Alhoewel een multinationale eindberging op termijn niet wordt uitgesloten, wordt deze optie nog niet uitgewerkt in het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheeropties." Maar de COVRA (100% staatsbedrijf) is wel actief in internationale organisaties die ijveren voor internationale opslag. Zo is Ewoud Verhoef (programma directeur) ook contactpersoon van de European Repository Development Organization (ERDO) Working Group, waarvan de Covra het secretariaat doet.

dia-thumb-china_windnuclearHet misverstand is hardnekkig en soms lijkt het alsof het zorgvuldig in stand gehouden wordt: vandaag lazen we het ook weer: India en (vooral) China zetten helemaal in op kernenergie!
De waarheid is, zoals vaak, toch wel iets anders: China en India zetten vooral in op wind en zon! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: natuurlijk is er in zowel China als India een kernenergieprogramma en zijn er doelen, maar die zijn in het verleden nooit gehaald en worden steeds naar beneden bijgesteld. In tegenstelling tot de doelen voor wind en zon, die zijn juist de afgelopen maanden naar boven bijgesteld omdat de uitbreiding van de capaciteit sneller gaat dan gepland. In China is het afgelopen jaar de productie van wind die van nucleair voorbijgegaan en de afstand wordt snel groter. Cijfers? (meer…)

KernafvalMet die onthulling komt de Leeuwarder Courant vanmorgen op de voorpagina. Dat de Boomse klei onder de Zuid-Friese plaatsen (Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.) het beste is blijkt uit een recent op de website van de COVRA-gepubliceerd rapport. Een vijfde gebied ligt onder Ens in de Noordoostpolder. Onder het dorp Ternaard (Noord-Friesland) ligt ook nog eens een van de beste plek voor de opslag in (zout).
Tot voor enkele jaren was zout het favoriete medium om kernafval in ip te slaan, maar daar is nu kentering in: Boomse klei is het helemaal. Aangezien Boomse klei vooral in Brabant (Belgisch en Nederlands) voorkomt en Belgie in Mol, niet ver van de Nederlandse grens daar al lang onderzoek naar doet, leek Noord-Brabant een logische keus. Maar zowel gemeentes als bijvoorbeeld de drinkwater bedrijven hebben al laten weten dat ze dat geen goed idee vinden en er vierkant tegen zijn. Uit de bureaustudie blijkt dat in Brabant en Limburg de kans op contact met grondwater groter is en de ondergrond veel breuklijnen kent.
Het TNO-rapport is de weerslag van alle bestaande kennis. Die houdt niet over en dat vermelden de auteurs ook. De onderzoekers houden veel slagen om de arm bij gebrek aan aardmonsters en meting van grondwaterstromingen. (meer…)

In 2013 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties zestien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden. Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale in Borssele en twaalf gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties. Drie van de zestien gebeurtenissen zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 2. Het zijn gebeurtenissen waarbij een significant falen van veiligheidsmaatregelen aan de orde is zonder dat dit tot daadwerkelijke consequenties voor mens of omgeving heeft geleid. De drie INES-niveau 2 gebeurtenissen vonden plaats bij NRG in Petten. Daarnaast zijn vier gebeurtenissen ingeschaald op INES-niveau 1. Dit zijn kleine problemen met veiligheidrelevante apparatuur waarbij de veiligheid niet in het geding is geweest omdat nog voldoende veiligheidsbarrières (defence in depth) in tact waren. Eén van deze gebeurtenissen vond plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en drie bij de Hoge Flux Reactor in Petten. De overige gebeurtenissen zijn, qua nucleaire veiligheid, van minder belang en vallen beneden de INES-schaal (INES-niveau 0).
Dit blijkt uit de "Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013" dat op 8 juli 2014 gepubliceerd is door de Kernfysische Dienst. Vanaf 1980 is er een jaarlijkse rapportage van de KFD, van de jaren daarvoor heeft Laka een overzicht gemaakt. Alle 45 (!) overzichten vanaf 1969 zijn te vinden op 31 december van elk jaar op de website Kernenergie in nederland.

interventie-zones Minister Kamp heeft een brief naar de kamer gestuurd met als titel: Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden. Afgesproken met België een Duitsland is dat over de grens de maatregelen gelden van het land waar de kernramp plaats vindt, maar Nederland heeft wel wat zaken moeten aanscherpen om tot die harmonisatie te komen. Er zijn een aantal interessante zaken te ontdekken in de brief van 5 kantjes. Door die aanscherping van veel maatregelen wordt op een aantal gebieden duidelijk hoe laag de interventieniveaus in Nederland waren.
Het is echt veelzeggend om de tabel te zien en te merken hoe ver de oude niveaus en interventiewaarden afstonden van bijv. de internationale en de Duitse en Belgische. Zo was de interventieniveau (de effectieve dosis) voor jodiumpillen (aan mensen ouder dan 18 jaar) 10x zo hoog (dus minder streng) als de internationale norm; en zelfs 10-20x als de Belgische. Ook het interventieniveau voor evacuatie wordt gehalveerd (en dus strenger). Nieuw is ook een evacuatie zone rond de HFR in Petten van 3km. En de evacuatiezone rond Tihange wordt (in Nederland) ook groter. (meer…)

Stichting Laka en Stop Borssele eisen stillegging kerncentrale totdat vaststaat dat de veiligheid niet in het geding is

Borssele 2034?Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat de eigenaar van kerncentrale Borssele EPZ al ruim een jaar niet voldoet aan vergunningsvoorwaarden om de kerncentrale in bedrijf te hebben. Stichting Laka en Stop Borssele eisen dat de Kernfysische Dienst, de toezichthouder, handhavend optreedt en de kerncentrale desnoods stillegt totdat EPZ aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet en het uitgesloten is dat de veiligheid in het geding is. Tegelijkertijd publiceert Stichting Laka vandaag op haar site een standaard verzoek tot handhaving.

In 2013 is de kernreactor van Borssele op scheurtjes onderzocht. Uit ge-WOB-te stukken blijkt dat de KFD de resultaten van het onderzoek nooit heeft ontvangen. Het voorleggen van deze resultaten aan de toezichthouder was één van de additionele vergunningsvoorwaarden bij het openhouden van Borssele tot 2034. De toezichthouder KFD heeft zich tevreden gesteld met de simpele mededeling van EPZ dat er “geen rapporteerbare indicaties” in het reactorvat zaten, zonder dat de Kernfysische Dienst KFD een afschrift van het onderzoeksrapport opvroeg. (meer…)

Het IAEA (International Atoom Energie Agentschap) meldt dat twee incidenten in Petten eind vorig jaar zijn geclassificeerd op niveau 2 van de INES-schaal. INES is de schaal waarop de ernst van nucleaire incident wordt aangegeven. INES-2 incidenten komen vrijwel niet voor in Nederland. De rampen in Fukushima en Tsjernobyl waren INES-7. Het gaat om twee meldingen van september en oktober vorig jaar: op 26 september de ontdekking van een afwijking in een regelstaaf in de HFR en op 26 oktober een te hoge uraniumconcentratie in vloeibaar afvaltank in de Molybdeen Productie Facility ("a criticallity incident could not be excluded"). Op de site van de kernfysische dienst (de controle instantie KFD) staat die laatste geregistreerd op 17 oktober (of het incident staat er helemaal niet op). Vreemd.
Maar de IAEA meldt nu dat beide incidenten als INES-2 zijn geclassificeerd. Dat is vrij hoog en ongebruikelijk voor Nederland: en een incident in februari vorig jaar had ook al INES 2 gekregen.
Dus drie in één jaar! Uitgezonderd 4 INES-2 incidenten in de periode 2003-2005 bij schrootbedrijven waar onbeschermde Cesium en Strontium-bronnen werden gevonden is de laatste INES-2 in een Nederlandse nucleaire installatie op 21 november 1996. Toen was er een incident in de kerncentrale Borssele die zonder voldoende afscherming (containment) in bedrijf was.
(meer…)

thorium_fission-smallAf en toe wordt kernenergie met thorium (in plaats van uranium) als de oplossing van ons energieprobleem gepropagandeerd (tussen haakjes: het belangrijkste probleem met energie is dat we er te veel van gebruiken). Op thorium als brandstof valt nog wel wat op af te dingen, en dat doen we ook regelmatig. Uit antwoorden van minister Kamp op vragen uit de vast commissie Economische Zaken, blijkt dat de minister ook niet zo erg positief is over thorium. Hij drukt zich nog mild uit (er zijn nog wel wat meer nadelen op te noemen), maar helemaal afbranden zal hij het natuurlijk niet. Al was het alleen maar omdat hij zelf onderzoek in Delft en Petten naar thorium reactoren (mede-)financiert. Hij antwoordde (op vraag 97): "Er zijn echter niet alleen voordelen verbonden aan thorium. (meer…)

molenNederlanders staan positief tegenover de bouw van meer windmolens. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. Zo’n 63 procent van de ondervraagden is voor de bouw van meer windmolens. Een nog grotere groep van 69 procent vindt windenergie een onmisbaar onderdeel bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. Slechts 15% noemt windmolens in hun top 3 van meest bezwaarlijke infrastructurele projecten in de omgeving. Het meest bezwaarlijk vindt men een kerncentrale (68%), gevolgd door een afvalverwerkingsbedrijf (51%), een kolencentrale (50%), een hoogspanningsmast (24%), of een snelweg (18%). Over het totale aanbod van energie zetten Nederlanders windenergie wel op een tweede plaats. Nederlanders zien vooral toekomst in zonne-energie (83 procent), windenergie (76 procent) en waterkracht (59 procent). Kolen (2 procent) en kernenergie (11 procent) hebben daarentegen weinig draagvlak. (meer…)

13 juni 2014
EPZ Jaarverslag 2013
Het Jaarverslag over 2013 van EPZ, de eigenaar van de kerncentrale Borssele is er. Geen goed jaar, 2013, vinden ze zelf. Ze zeggen het in het persbericht zo: "Nederland komt langzaam uit de crisis en met het economisch herstel neemt ook het elektriciteitsverbruik langzaam toe. Maar de tegenwind bij EPZ is nog niet voorbij."
Uit de algemene inleiding: "Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 25,7 miljoen euro; in 2012 was dat 26,3 miljoen euro. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het netto-resultaat 14,0 miljoen euro positief." En even later: "De vooruitzichten op de markt zijn voor 2014 onverminderd somber. De organisatie staat opnieuw voor grote uitdagingen." (meer…)

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Meer informatie over de procedure van Laka bij de Raad van State tegen levensduurverlenging kerncentrale Borssele
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: