Voor het eerst digitaal: tijdschriften uit de antikernenergie-beweging
Klik hier om naar de geschiedenis van kernenergie in Nederland te gaan

 

powered by FreeFind

Nieuws over kernenergie in Nederland

KernafvalMinister Kamp heeft de vragen beantwoordt over de mogelijke opslag van kernafval in Friesland (zie het bericht van 11 juli. Hij zegt: "Aan de hand van deze bureaustudie kan niet gesteld worden of bepaalde gebieden al dan niet geschikt zijn voor eindberging. De veiligheid en geschiktheid van een eindbergingsconcept wordt beïnvloed door meer factoren dan alleen het voorkomen van een kleilaag." Dat was ook waarom het TNO-rapport meer onderzoek en proefboringen voorzag.
Maar de minister zegt opnieuw dat locatiespecifiek onderzoek of locatiekeuze "in het onderzoek én in het beleid de komende tientallen jaren niet aan de orde" is. Eindberging sowieso is voorlopig niet aan de orde, want: "Radioactief afval wordt ten minste 100 jaar bij de COVRA opgeslagen. Hierna is eindberging in de diepe ondergrond voorzien." Uitstellen blijft dus nog steeds het beleid en we noemen het dan oplossen.
Eind dit jaar komt Kamp met het Nationaal Programma voor de eindberging van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Op dit moment wordt er een inventarisatie opgesteld "van de voor- en nadelen van verschillende vaak genoemde opties voor het beheer op de lange termijn." Maar zegt hij ook, internationaal wordt geologische eindberging als "de meest veilige optie" gezien.

Je kon het zien aankomen: een rechts kabinet in België en natuurlijk wordt er dan gepraat over kernenergie en het uitstellen (of afstellen) van de geplande kernuitstap.
In 2003 besliste de paars-groene regering Verhofstadt I om geen nieuwe kerncentrales meer te bouwen en de bestaande te sluiten tussen 2015 en 2025, al naargelang de leeftijd. Latere regeringen hebben dat principe echter uitgehold. Zo besliste de regering Di Rupo in 2012 om de levensduur van Tihange 1 met tien jaar, maar bleef 2025 einddatum. Het schema ziet er nu als volgt uit: sluiting van Doel 1 en 2 in 2015; Doel 3 in 2022; Tihange 2 in 2023; en de laatste 3 reactoren (Tihange 1 en 3, Doel 4) in 2025.
Dat zou nu zomaar op losse schroeven kunnen komen te staan.
Het grootste elektriciteitsbedrijf Electrabel doet af en toe ook een flinke duit in het zakje zoals midden juli, toen ze dreigden met black-outs in de winter als de belasting op kernenergie niet zou worden terug gedraaid. Door herhaaldelijk dat soort berichten is er een idee ontstaan dat leveringszekerheid (in bijv de winter) niet gegarandeerd is. En daar lijkt de nieuwe coalitie nu op in te spelen hoewel het veranderen van het uitstapscenario voor deze winter natuurlijk van geen belang is.
Er zou natuurlijk wel meer druk kunnen komen op de Belgische FANC (Federaal Agentschap Nucleaire Controle) om –opnieuw- toestemming te geven voor het opstarten van Doel 3 en Tihange 2. (meer…)

Water-web4Deense onderzoekers (samen met hun Amerikaanse collega's) waarschuwen voor een water tekort als we onze energieproductie niet verduurzamen. Als we zo doorgaan is er in 2040, zo verwachten ze, niet meer voldoende water wereldwijd om aan de vraag te voldoen. In 2020 is dit al het geval in 30 tot 40 procent van de wereld.
Dat komt vooral door de toenemende elektriciteitsvraag, en dan vooral de conventionele (fossiel) en kerncentrales. Die gebruiken enorm veel zoet water. Volgens de onderzoekers en dat bleek ook al uit eerdere onderzoeken, gebruiken zonne-energie en windenergie veel minder tot geen water. Met de toenemende vraag naar energie neemt dus ook de vraag naar water scherp toe. In de meeste landen is elektriciteitsproductie nu al de grootste waterconsument.
Een bijkomend probleem is dat dit nauwelijks bekend is en zeker niet onderkent wordt.
Voor de studie werkte de universiteit in Aarhus samen met Vermont Law School en CNA Corporation, beide in de VS. De onderzoekers doen zes aanbevelingen om een watercrisis te voorkomen. (meer…)

siteon0Kernenergie zorgde in 2013 wereldwijd voor 10,8% van de elektriciteitsproductie. Daarmee is het aandeel gedaald, omdat kernenergie bijvoorbeeld in 1997 nog zorgde voor 17% van de elektriciteitsproductie. Dat staat in het World Nuclear Industry Status Report 2014 dat op 29 juli jl. verschenen is.
De daling komt voor een deel doordat de meeste Japanse kerncentrales geen stroom hebben geproduceerd na het ongeluk met Fukushima in maart 2011. Mycle Schneider, de hoofdauteur van het rapport wijst op een merkwaardige definitie van 'kerncentrale in bedrijf' die door de kernindustrie wordt gebruikt. Het IAEA te Wenen stelt bijvoorbeeld dat er eind 2013 wereldwijd 436 kerncentrales in bedrijf waren en telt dan alle Japanse kerncentrales mee omdat de definitie van he IAEA zo is. Als je dat niet doet, kom je volgens Mycle Schneider op 388 kerncentrales in juli 2014. Dit is duidelijk lager dan de piek van 2002, toen er wereldwijd 444 kerncentrales in bedrijf waren.
In het World Nuclear Industry Status Report van 2013 en 2014 wordt er op gewezen dat er met kernenergie iets merkwaardigs aan de hand is. Bij veel producten (radio, tv, computer) zien we dat de prijs naar beneden gaat in de loop van de tijd. Bij kernenergie is dat niet het geval. Sinds 1970 zijn de investeringskosten per kilowatt in de Verenigde Staten met een factor vijf en in Frankrijk met een factor drie gestegen. De prijs per kilowatt ging dus niet naar beneden, maar steeg juist en gaat daarmee in tegen de trend die we bij veel producten zien.

KernafvalHans Codée, tot 1 juni directeur en nu adviseur van de Covra, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, heeft eind vorige week op een bijeenkomst in Santander (Spanje) een voorstel gedaan om al het Europese radioactief afval centraal op te slaan op een eiland in de Noordzee. Dat eiland in de vorm van een tulp moet dan speciaal daarvoor aangelegd worden, melden Spaanse media.
Volgens de Covra is alles wat Codée oorstelt van te voren besproken, maar wil verder geen mededelingen doen over de status van dit specifieke voorstel. De woordvoerder is met verlof en Codée zelf is afwezig.
Nederland heeft officieel geen plannen voor internationale opslag; volgens de officiële planning gaat Nederland daar pas rond het jaar 2080 over beslissen. In een officiële verkennende studie naar 'lange termijn beheeropties' van de Nederlandse regering van oktober 2013, wordt die optie helemaal niet uitgewerkt: er staat: "Alhoewel een multinationale eindberging op termijn niet wordt uitgesloten, wordt deze optie nog niet uitgewerkt in het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheeropties." Maar de COVRA (100% staatsbedrijf) is wel actief in internationale organisaties die ijveren voor internationale opslag. Zo is Ewoud Verhoef (programma directeur) ook contactpersoon van de European Repository Development Organization (ERDO) Working Group, waarvan de Covra het secretariaat doet.

dia-thumb-china_windnuclearHet misverstand is hardnekkig en soms lijkt het alsof het zorgvuldig in stand gehouden wordt: vandaag lazen we het ook weer: India en (vooral) China zetten helemaal in op kernenergie!
De waarheid is, zoals vaak, toch wel iets anders: China en India zetten vooral in op wind en zon! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: natuurlijk is er in zowel China als India een kernenergieprogramma en zijn er doelen, maar die zijn in het verleden nooit gehaald en worden steeds naar beneden bijgesteld. In tegenstelling tot de doelen voor wind en zon, die zijn juist de afgelopen maanden naar boven bijgesteld omdat de uitbreiding van de capaciteit sneller gaat dan gepland. In China is het afgelopen jaar de productie van wind die van nucleair voorbijgegaan en de afstand wordt snel groter. Cijfers? (meer…)

KernafvalMet die onthulling komt de Leeuwarder Courant vanmorgen op de voorpagina. Dat de Boomse klei onder de Zuid-Friese plaatsen (Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.) het beste is blijkt uit een recent op de website van de COVRA-gepubliceerd rapport. Een vijfde gebied ligt onder Ens in de Noordoostpolder. Onder het dorp Ternaard (Noord-Friesland) ligt ook nog eens een van de beste plek voor de opslag in (zout).
Tot voor enkele jaren was zout het favoriete medium om kernafval in ip te slaan, maar daar is nu kentering in: Boomse klei is het helemaal. Aangezien Boomse klei vooral in Brabant (Belgisch en Nederlands) voorkomt en Belgie in Mol, niet ver van de Nederlandse grens daar al lang onderzoek naar doet, leek Noord-Brabant een logische keus. Maar zowel gemeentes als bijvoorbeeld de drinkwater bedrijven hebben al laten weten dat ze dat geen goed idee vinden en er vierkant tegen zijn. Uit de bureaustudie blijkt dat in Brabant en Limburg de kans op contact met grondwater groter is en de ondergrond veel breuklijnen kent.
Het TNO-rapport is de weerslag van alle bestaande kennis. Die houdt niet over en dat vermelden de auteurs ook. De onderzoekers houden veel slagen om de arm bij gebrek aan aardmonsters en meting van grondwaterstromingen. (meer…)

In 2013 hebben in de Nederlandse nucleaire installaties zestien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen plaatsgevonden. Vier gebeurtenissen vonden plaats bij de kernenergiecentrale in Borssele en twaalf gebeurtenissen bij de overige Nederlandse nucleaire installaties. Drie van de zestien gebeurtenissen zijn qua nucleaire veiligheid van zodanig belang dat ze zijn ingeschaald op INES-niveau 2. Het zijn gebeurtenissen waarbij een significant falen van veiligheidsmaatregelen aan de orde is zonder dat dit tot daadwerkelijke consequenties voor mens of omgeving heeft geleid. De drie INES-niveau 2 gebeurtenissen vonden plaats bij NRG in Petten. Daarnaast zijn vier gebeurtenissen ingeschaald op INES-niveau 1. Dit zijn kleine problemen met veiligheidrelevante apparatuur waarbij de veiligheid niet in het geding is geweest omdat nog voldoende veiligheidsbarrières (defence in depth) in tact waren. Eén van deze gebeurtenissen vond plaats bij de kernenergiecentrale Borssele en drie bij de Hoge Flux Reactor in Petten. De overige gebeurtenissen zijn, qua nucleaire veiligheid, van minder belang en vallen beneden de INES-schaal (INES-niveau 0).
Dit blijkt uit de "Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013" dat op 8 juli 2014 gepubliceerd is door de Kernfysische Dienst. Vanaf 1980 is er een jaarlijkse rapportage van de KFD, van de jaren daarvoor heeft Laka een overzicht gemaakt. Alle 45 (!) overzichten vanaf 1969 zijn te vinden op 31 december van elk jaar op de website Kernenergie in nederland.

interventie-zones Minister Kamp heeft een brief naar de kamer gestuurd met als titel: Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden. Afgesproken met België een Duitsland is dat over de grens de maatregelen gelden van het land waar de kernramp plaats vindt, maar Nederland heeft wel wat zaken moeten aanscherpen om tot die harmonisatie te komen. Er zijn een aantal interessante zaken te ontdekken in de brief van 5 kantjes. Door die aanscherping van veel maatregelen wordt op een aantal gebieden duidelijk hoe laag de interventieniveaus in Nederland waren.
Het is echt veelzeggend om de tabel te zien en te merken hoe ver de oude niveaus en interventiewaarden afstonden van bijv. de internationale en de Duitse en Belgische. Zo was de interventieniveau (de effectieve dosis) voor jodiumpillen (aan mensen ouder dan 18 jaar) 10x zo hoog (dus minder streng) als de internationale norm; en zelfs 10-20x als de Belgische. Ook het interventieniveau voor evacuatie wordt gehalveerd (en dus strenger). Nieuw is ook een evacuatie zone rond de HFR in Petten van 3km. En de evacuatiezone rond Tihange wordt (in Nederland) ook groter. (meer…)

Stichting Laka en Stop Borssele eisen stillegging kerncentrale totdat vaststaat dat de veiligheid niet in het geding is

Borssele 2034?Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat de eigenaar van kerncentrale Borssele EPZ al ruim een jaar niet voldoet aan vergunningsvoorwaarden om de kerncentrale in bedrijf te hebben. Stichting Laka en Stop Borssele eisen dat de Kernfysische Dienst, de toezichthouder, handhavend optreedt en de kerncentrale desnoods stillegt totdat EPZ aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet en het uitgesloten is dat de veiligheid in het geding is. Tegelijkertijd publiceert Stichting Laka vandaag op haar site een standaard verzoek tot handhaving.

In 2013 is de kernreactor van Borssele op scheurtjes onderzocht. Uit ge-WOB-te stukken blijkt dat de KFD de resultaten van het onderzoek nooit heeft ontvangen. Het voorleggen van deze resultaten aan de toezichthouder was één van de additionele vergunningsvoorwaarden bij het openhouden van Borssele tot 2034. De toezichthouder KFD heeft zich tevreden gesteld met de simpele mededeling van EPZ dat er “geen rapporteerbare indicaties” in het reactorvat zaten, zonder dat de Kernfysische Dienst KFD een afschrift van het onderzoeksrapport opvroeg. (meer…)

ONLINE DONEREN
ANBI-gegevens 2013
Klik hier voor meer informatie

Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor

Eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief: nieuws, analyses en commentaar
Meer informatie over de procedure van Laka bij de Raad van State tegen levensduurverlenging kerncentrale Borssele
Laka-advies sloop besmette gebouwen Nikhef Amsterdam-Oost


Uitgebreide Laka Tsjernobyl-chronologie

Kernenergienieuws-archief: 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Meld u aan voor de kernenergienieuws-emaillijst:

Uw naam:  uw email adres: