Publication Laka-library:
Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002

AuthorMin. VROM, KFD
1-01-0-03-23.pdf
DateSeptember 2003
Classification 1.01.0.03/23 (ACCIDENTS)
Front

From the publication:

VROM
VROM-Inspectie
Kemfysische Dienst
           •       23 september 2003            RT03-308.256

Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire
installaties gemeld gedurende 2002

Samenvatting
Er hebben zich in 2002 in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse
nucleaire installaties géén gebeurtenissen voorgedaan die bijzondere veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk maakten. Ook hadden de gebeurtenissen geen nadelige gevolgen voor de
omgeving. Wel werd de bedrijfsvoering door het nemen van passende maatregelen verbeterd.
Over 2002 zijn tien gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele schriftelijk aan de
Kemfysische Dienst gemeld. Bij de overige nucleaire installaties zijn negen gebeurtenissen
gemeld.

Inleiding
De gebeurtenissen worden gemeld door volgende vergunninghouders van:
• de kernenergiecentrale Borssele (KCB) van EPZ te Borsele
• de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) te Borsele
• de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van het IRI te Delft
• de Hoge Flux Reactor (HFR) van Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) te
  Petten
• de Lage Flux Reactor (LFR), de HCL en DWT van NRG te Petten
• het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten
• de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Dodewaard (GKN) te Dodewaard
• de verrijkingsinstallaties van URENCO Nederland te Almelo

De meldingen vinden plaats op basis van meldcriteria zoals vastgelegd in de
vergunningsvoorschriften enlof de Technische Specificaties. Deze gebeurtenissen worden
door de vergunninghouder en de toezichthouder op systematische wijze aan een nadere
analyse onderworpen, om er lering uit te trekken, zodat zonodig adequate maatregelen
genomen worden om herhaling te voorkomen. Daarnaast wordt de Kemfysische Dienst
geïnformeerd over relevante niet-meldplichtige gebeurtenissen via maandrapportages,
jaarverslagen, besprekingen en tijdens inspecties.

Om de ernst van gebeurtenissen bij nucleaire installaties in consisten