de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.0.00/120 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review MeetingANVS juli 2019
1.01.0.03/39 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018ANVS mei 2019
1.01.9.10/51 COVRA Jaarrapport 2018COVRA mei 2019
1.01.8.56/20 Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactorArcadis, Pallas februari 2019
1.01.8.23/35 Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2014/104 concerning compliance by the Netherlands Adopted by the Compliance Committee on 4 October 2018ACCC januari 2019
1.01.8.20/75 Safety Benchmark of Borssele Nuclear Power Plant Borssele Benchmark Commission december 2018
1.01.8.23/34 Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference LevelsANVS december 2018
1.01.2.10/49 Stralingsgevaar, Volluxpaaiers, en de Atoomstaat. De levensloop van de Nederlandse antikernenergiebeweging aan de hand van visuele bronnen, tussen 1970 en 1986.Ch.van de Kerkhof augustus 2018
1.01.4.15/16 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOMANVS augustus 2018
1.01.0.03/38 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017ANVS juni 2018
1.01.0.60/53 Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid juni 2018
1.01.8.55/21 Pallas in beeld 2017Pallas juni 2018
1.01.4.15/15 Diepgravende Dialogen, Bouwen aan Vertrouwen Eindrapportage Kwartiermaker Eindberging radioactief afval en verbruikte splijtstoffenJ.P. van Soest mei 2018
1.01.9.10/49 COVRA Jaarrapport 2017COVRA mei 2018
1.01.8.56/19 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente SchagenCommissie mer mei 2018
1.01.0.00/119 Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min.EZ april 2018
1.01.8.55/20 PALLAS / LightHouse Review. Extract of final reportStrategy&, PWC april 2018
1.01.4.30/75 Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale BorsseleL.van de Vate april 2018
1.01.8.53/19 Het Radioactive Waste Management Programme (RWMP) doorgelichtA.de Jong, D.Hoogendoorn, ABDTOPConsult maart 2018
1.01.8.51/32 Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014/2015European Commission februari 2018
1.01.8.56/18 Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. OntwerpGemeente Schagen, Arcadis februari 2018
1.01.8.56/15Raadsinformatieavond Bestemmingsplan en Plan-MER PallasGemeente Schagen, Pallas februari 2018
1.01.8.53/18 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afvalANVS januari 2018
1.01.0.60/52 Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid januari 2018
1.01.4.30/74 Van afval naar berging, tijd voor verantwoordelijkheidAdviesgroep OPERA januari 2018
1.01.4.30/72 OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.4.30/73 Summary OPERA Safety CaseCovra, E.Verhoef, E.Neeft, N.Chapman, C.McCombie december 2017
1.01.1.20/19 Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitieMotivaction, J.Visscher, W.Bot november 2017
1.01.4.10/30 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. I&M oktober 2017
1.01.8.56/13 Plan MER PallasPallas, Arcadis, NRG oktober 2017